Región 2013. 11. 05.

Rozhovor s T. Galbavým, kandidátom na predsedu nitrianskeho VÚC

Kandidáta na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Tomáša Galbavého podporujú strany Most-Híd, Nová väčšina-Dohoda, OKS, SaS, SDKÚ-DS a SMK. Vo svojom programe presadzuje otvorený a efektívny úrad bez politických nominácií, rýchlejšie opravy ciest, väčšiu podporu cestovnému ruchu a regionálnemu rozvoju. 

Aké sú vaše priority v oblasti regionálneho školstva a rozvoja stredných škôl?
Určite bude nutné stabilizovať sieť škôl a školských zariadení. Podporovať záujem zamestnávateľov o úzku spoluprácu s konkrétnymi školami vytváraním pracovísk odborného výcviku. Existuje stále množstvo školských zariadení, v ktorých študujú žiaci v nevyhovujúcich podmienkach a v zničených budovách. Ak chceme, aby sa zvýšil záujem študentov o odborné vzdelávanie, je nevyhnutné stredné školstvo zásadným spôsobom modernizovať.

Je nevyhnutné investovať podstatne viac aj do údržby a opráv budov škôl. Peniaze, ktoré školy vďaka svojej iniciatíve vyprodukujú, musia zostať na školách a musia sa využiť na ich rozvoj. Nie je správne, ak sa „rozpustia“ v rozpočte župy. Rovnako by sa mali v plnej výške vrátiť školám aj peniaze, ktoré sa získajú z predaja ich nepotrebného majetku. Je nutné podporovať iniciatívu riaditeľov škôl a neoberať školské zariadenia o zdroje, ktoré by sa mohli použiť na ich modernizáciu.

Aké sú vaše priority v oblasti dopravy, dopravnej obslužnosti kraja, resp. údržbe a rekonštrukcii ciest II. a III. triedy?
Ak sa ihneď nezmení tempo opráv ciest, do piatich rokov môžu byť všetky župné cesty v havarijnom stave. Nitriansky samosprávny kraj zdedil vyše 2040 kilometrov ciest. Až 73 percent pozemkov pod cestami bolo právne neusporiadaných. Za obdobie 2006 – 2011 bolo zrekonštruovaných a opravených v rámci stavebných úprav celkom 84 kilometrov, teda na jeden rok vychádzalo 14 kilometrov ciest. Ako upozornil samotný vedúci odboru dopravy na NSK, takýmto tempom by sa opravy na všetkých cestách patriacich NSK vykonali za 145 rokov. Podľa hodnotenia stavu ciest bolo v roku 2012 z celkového počtu 2040 kilometrov patriacich NSK v havarijnom a bezpečnosť ohrozujúcom stave až 661 kilometrov.

Ak sa nechceme dostať do kolotoča nestíhajúcich opráv, musí prejsť celý súčasný prístup k správe a údržbe cestných komunikácií zásadnou zmenou. Treba urýchliť majetkové usporiadanie ciest, aby sa na ich opravy využívali operačné programy EÚ.

Akým spôsobom chcete rozvíjať zdravotnú starostlivosť a zvyšovať úroveň nemocníc v Leviciach a Topoľčanoch?
Je nutné okamžite urobiť zásadné opatrenia na zlepšenie kvality a hospodárenia župných nemocníc v Topoľčanoch a Leviciach, a to ich odborným manažérskym riadením, centralizáciou nákupov liekov a zdravotných pomôcok či motiváciou odmeňovania pracovníkov v závislosti od kvality a hospodárnosti práce. Pacienti nie sú spokojní s úrovňou poskytovanej starostlivosti v župných nemocniciach. Viem to z množstva stretnutí s ľuďmi a vyplýva to aj z výsledkov prieskumu, ktorý zverejnila Všeobecná zdravotná poisťovňa. Obe župné nemocnice, levická i topoľčianska, sa v rebríčku spokojnosti pacientov ocitli na posledných priečkach. Z 81 nemocníc skončila topoľčianska na 54. mieste a levická až na 74. mieste. Nitriansky samosprávny kraj preto bude musieť oveľa aktívnejšie vstúpiť do skvalitňovania zdravotníckych služieb.

Aké sú vaše priority v oblasti cezhraničných projektov a cezhraničnej spolupráce?
Nitriansky samosprávny kraj má v rámci cezhraničnej spolupráce podpísané zmluvy a dohody s maďarskými župami, s ktorými susedí. Túto spoluprácu treba maximálne využiť pre rozvoj prihraničných regiónov. Kraj musí podporovať cezhraničnú spoluprácu v celej jej šírke. To znamená v oblasti kultúrnej výmeny, rozvoja cestovného ruchu, ale aj podnikania a v mnohých ďalších aspektoch. Určite chcem opätovne otvoriť problematiku výstavby Ipeľských mostov, pretože v tomto volebnom období príprava výstavby zastala na mŕtvom bode. A Poiplie s vysokou nezamestnanosťou pritom potrebuje takéto rozvojové impulzy ako soľ.

Aké sú vaše priority pri využívaní eurofondov?
Určite budem venovať veľkú pozornosť tomu, aby bol Nitriansky samosprávny kraj v tejto oblasti čo najúspešnejší. Zdroje z eurofondov môžu výrazne pomôcť pri veľmi potrebnej rekonštrukcii ciest, pri skvalitňovaní zdravotníctva, v sociálnej oblasti, či kultúre. Kraj musí byť pri ich čerpaní maximálne iniciatívny a musí byť v tomto smere motorom aj tam, kde sám prostriedky čerpať nemôže, ale môžu o ne žiadať napríklad inštitúcie, ktorých je zriaďovateľom. Úrad NSK sa musí intenzívne zaujímať o čerpanie eurofondov, musí poskytovať poradenstvo a pomoc aj iným inštitúciám. Je potrebné, aby na úrade pracovali špičkoví odborníci, ktorí pomôžu napríklad školám tým, že priamo vstúpia do procesu tvorby projektu a pomôžu im ho vypracovať tak, aby spĺňal všetky potrebné parametre.

Aké sú vaše priority v oblasti regionálneho rozvoja, resp. rozvoja cestovného ruchu, agroturistiky?
Nitriansky samosprávny kraj je vidieckym krajom. Na vidieku býva väčšina obyvateľov. Preto, ak hovoríme o regionálnom rozvoji, musíme nutne hovoriť aj o rozvoji vidieka. Ani polovica obyvateľov v kraji nie je napojená na kanalizáciu, čo je najviac na Slovensku. Máme obce, ktoré stále nie sú napojená ani na verejný vodovod, nehovoriac o čistiarňach odpadových vôd. Výsledok je známy, vidiek v Nitrianskom kraji stále viac a viac zaostáva za mestami a tento trend sa nedarí zastaviť. Obnova vidieka bude potrebovať komplexný program. Jeho cieľom nemá byť zmena vidieka na mesto, ale uchovanie a obnovenie vidieka ako príjemného a pokojnejšieho miesta pre život.

Viem, že najhoršia situácia je v okresoch Komárno, Levice, Nové Zámky a v hornej časti Topoľčianska. Bolo veľkou chybou, že Nitriansky samosprávny kraj odstúpil od výstavby Ipeľských mostov. Ich výstavbu bude treba urýchlene obnoviť. Najväčšou dopravnou výzvou však bude maximálna pomoc pre urýchlenie výstavby rýchlostných ciest R7 a R8.

Zamestnanosť a príležitosti pre rozvoj regiónu však môže priniesť aj aktívny cestovný ruch. Musíme zvýšiť návštevnosť kraja a využiť obrovský potenciál návštevníkov termálnych kúpalísk, ktorí sú počas leta ubytovaní v našom kraji. Už nemôžeme na podporu turizmu dávať ročne len 0,1 až 0,2 percenta z rozpočtu. Musíme vytvoriť podmienky na vznik spoločnej organizácie, ktorá bude robiť marketing a organizovať výlety a programy pre turistov. Musíme vytvoriť nový grantový program určený na podporu vybraných aktivít v cestovnom ruchu. Musíme vytvárať neustálu reklamu nášmu kraju ako regiónu, kde okrem kúpalísk a pamiatok máme jedinečné domáce produkty, od vína a destilátov až po mliečne a mäsový výrobky. Musíme podporiť zapísanie niektorých regionálnych špecialít medzi európsky chránené produkty a propagovať ich.

TEXT: TASR
FOTO: MATEJ KALINA/PLUS Jeden deň