Mesto 2021. 03. 10.

Špeciálnej základnej škole ponechajú právnu subjektivitu

V uplynulých dňoch sa na viacerých fórach objavila otázka reorganizácie špeciálnych škôl v Komárne. Zriaďovateľ inštitúcií, Okresný úrad v Nitre, Odbor školstva pripravil racionalizačný plán, ktorého súčasťou bola reorganizácia fungovania týchto škôl. V prvom rade sa týmto snažili reagovať na súčasnú situáciu, na druhej strane predstaviť budúce ciele.

V súvislosti s reorganizáciou sa z iniciatívy mesta Komárno v piatok 26. februára stretli prednostka Okresného úradu v Nitre JUDr. Eva Hajdamárová a primátor mesta Béla Keszegh, na stretnutí bola prítomná aj PaedDr. Ingrid Hrnčárová, zamestnankyňa Okresného úradu Nitra, Odboru školstva, Oddelenia odborných a metodických činností. Po rokovaní priestor na vyjadrenie svojho názoru k opatreniam dostali aj riaditelia špeciálnych základných škôl, maďarskej aj slovenskej. Prednostka úradu a primátor mesta sa v danej veci radili aj so štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monikou Filipovou, ktorá tiež považuje za dôležité priniesť primerané riešenie v tejto záležitosti.

V zmysle záverov stretnutia obe strany vydávajú nasledujúce spoločné stanovisko: V súčasnej situácii je zámer racionalizácie pochopiteľný, pretože aj špeciálne vzdelávanie musí reagovať na meniace sa okolnosti. Popri ekonomických aspektoch má však prvoradý význam vzdelávanie detí s rôznymi druhmi znevýhodnení, vrátane dostupnosti vzdelávania v ich materinskom jazyku. V prípade špeciálnych škôl je obzvlášť dôležité, aby pre deti, ktoré čelia v živote väčším výzvam, nebola jazyková bariéra ďalšou prekážkou ich rozvoja a integrácie.

Zrušenie zložky pri zdravotníckom zariadení v priestoroch nemocnice je prijateľné pre všetky strany, pretože sa zmenila povaha a trvanie hospitalizácie detí a jej udržiavanie je neopodstatnené. Tiež je zhoda názorov čo sa týka zložky v Bátorových Kosihách a jej osamostatnenia. Pre samosprávu je strata samostatnej právnej subjektivity maďarskej špeciálnej základnej školy a následná transformácia na samostatnú organizačnú zložku plánovanej spojenej školy neprijateľná, aj keď do budúcnosti ponúka určité možnosti predškolského vzdelávania v maďarskom jazyku. Na základe konzultácie so zainteresovanými stranami sa dospelo k záveru, že bude ponechaná osobitná prevádzka oboch škôl. Pred niekoľkým rokmi samospráva investovala do priestorov maďarskej špeciálnej školy viac ako 140-tisíc eur, aby vytvorila vhodné podmienky na ich fungovanie. V budúcnosti takisto bude v plnej miere podporovať špeciálne vzdelávanie. Nakoľko aj školský systém stojí pred významnými reformami, vrátane špeciálnych škôl, obe strany sa zhodli na tom, že s avizovanými zmenami je najvhodnejšie počkať. Špeciálnej základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským naďalej zostáva právna subjektivita. Obe strany presadzujú aktívnu a profesionálnu spoluprácu aj v budúcnosti, aby zabezpečili čo najlepšie vzdelávanie pre deti s ťažkým osudom.

Vedenie mesta Komárna vysoko hodnotí a oceňuje otvorený a profesionálny prístup prednostky nitrianskeho okresného úradu JUDr. Evy Hajdamárovej, jej osobnú angažovanosť v riešení tejto problematiky v Komárne. Poďakovanie takisto patrí pani štátnej tajomníčke Monike Filipovej, ktorá v záujme dobrého riešenia bola aktívnou účastníčkou odbornej diskusie.