Kultúra 2017. 11. 07.

Týždeň kultúry – Na ceste s nami…

V piatok 10.11.2017 o 18:00 hod. v Dome Matice slovenskej v Komárne slávnostne ukončíme 2. ročník projektu Týždeň kultúry – Na ceste s nami…
Otvoríme výstavu fotografií, výrobkov a diel, ktoré počas týždňa vytvoríme a večer ukončíme tanečným programom. Naším hosťom bude aj jeden z najlepších slovenských choreografov JARO BEKR.

Účinkovať budú:
ZPMP SJU PROJECT
GLAMOUR DANCE
HARMÓNIA
AVANT

Čo to o projekte…
2. ročník projektu Týždeň kultúry – na ceste s nami… je podujatie určené tvorivej verejnosti bez vekového obmedzenia a obyvateľom Zariadenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne. Chceme ponúknuť zmysluplné, konštruktívne a tvorivé využitie voľného času pod dohľadom odborných lektorov na úseku fotografie, tanca, tvorivých dielní a výtvarníctva. Vzájomnú výmenu poznatkov, skúseností a tvorivých techník medzi účastníkmi a pomôcť tak včleneniu mentálne postihnutých ľudí do spoločnosti.

Počas týždňa kultúry 6.11.2017 – 10.11.2017 plánujeme usporiadať 2 tvorivé dielne, jeden deň venujeme fotografovaniu, jeden deň graffity. Posledný deň bude slávnostným ukončením projektu, počas ktorého, na javisku Domu Matice slovenskej v Komárne množstvo tanečníkov preverí pevnosť javiskových dosiek a predvedú to najlepšie čo z tanečného umenia vedia. Naša zmiešaná skupina ZPMP UJS PROJECT predvedie svoju choreografiu moderného tanca, ktorú pripravil jeden z najlepších choreografov Jaro BEKR. Pri tejto príležitosti bude vo foyer Domu Matice slovenskej slávnostne otvorená výstava celého tvorivého týždňa z diel a fotografií účastníkov projektu.

Naším zámerom a cieľom je odbúranie bariér v dostupnosti kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva, bariér pri tvorbe ich vlastnej kultúry, odstránenie predsudkov voči znevýhodneným skupinám, ochrana kultúrnych práv skupín ohrozených sociálnym vylúčením. Každý človek s mentálnym postihnutím je jedinečný s charakteristickými osobnými črtami. Sú to výnimočné bytosti plné potenciálu, emócií a citov.

Spoločne tvoríme – bariéry búrame

6.11.2017 – Fotografiou
7.11.2017 – Graffity
8.11.2017 – 9.11.2017 – Dielničkami
10.11.2017- Tancom a výstavou

Hlavný organizátor Regionálne osvetové stredisko v Komárne týmto vyslovuje vďaku za spoluprácu Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne, Univerzite J. Selyeho v Komárne a za finančné prispenie Ministerstvu kultúry Slovenskej rebpuliky.

Všetci ste srdečne vítaní!