Mesto 2011. 08. 11.

Ospravedlnenie

Na portáli www.ahojkomárno.sk sme dňa 11.8.2011 uverejnili článok ‘Ulica generála Klapku je bez vody, môže za to čierna stavba súkromníka’, v ktorom sme uverejnili informáciu, že Ing. Jozef Szigeti postavil na svojom pozemku budovu bez získania náležitých povolení a v rozpore so stavebným zákonom, v čoho dôsledku malo byť vplyvom stavby poškodené vysokotlakové potrubie.

Pravdou je, že nad potrubím sa budova označená ako čierna stavba nestavala úmyselne a vedome, odhalili ho totiž až posledné výkopy pod ďalšou stavbou v roku 2010, na čo p. Szigeti zastavil výstavbu. Inžinierske siete sa na pozemku nachádzajú napriek potvrdeniu spoločnosti KomVak s.r.o. o tom, že je pozemok ‘čistý’. Preto museli s ďalšou stavbou čakať až do obdobia, kedy KomVak pristúpi na preloženie. Informácia ohľadom havárie, ktorú autor získal na mieste, sa tiež nezakladá na pravde.

Zároveň sme uverejnili nejednoznačný text v tomto znení: “Obyvatelia priľahlého obytného domu sa už dlhší čas netaja nespokojnosťou s aroganciou súkromného podnikateľa, ktorý napriek nedodržiavaniu zákona dostáva od mesta jednu zákazku za druhou (do tejto chvíle sme našli celkovo 16 faktúr na meno podnikateľa, prevažne sa vzťahujúcich k starostlivosti o mestské parky a inú zeleň).” Z neho mohol čitateľ nadobudnúť pocit, že podnikateľ nedodržiava zmluvy s mestom, čo nie je pravda. Autor ním narážal na už spomenutú výstavbu nad inžinierskymi sieťami.

Problém vznikol na strane autora článku, ktorý si nedostatočne overoval informácie, resp. si ich vôbec u p. Szigetiho neoveril.

Ospravedlňujeme sa týmto p. Szigetimu s rodinou za zverejnenie nepravdivých informácií, tak ako za vyššie uvedený text a následnú kritiku, ktorá z toho vychádzala.

Vyjadrite svoj názor