Mesto 2020. 01. 29.

Upozornenie na priznanie k dani z nehnuteľnosti

Mestský úrad Komárno, oddelenie daní a poplatkov Vám dáva na vedomie nasledovné:

V súlade s ustanoveniami zákona o miestnych daniach do 31. januára 2020 je povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností pre tých občanov a ostatné subjekty, ktorí v roku 2019:

– nadobudli do vlastníctva nehnuteľnosť ( kúpou, darom, dedičstvom, kolaudáciou),

– ubudla im nehnuteľnosť ( predajom, darovaním, búracím povolením),

– zmenili sa skutočnosti podstatné na vyrubenie dane (stali sa držiteľmi ŤZP preukazu, zmenili trvalý pobyt mimo mesta /sídlo).

Občania, ktorí v minulom roku dovŕšili 65 rokov a viac, nemusia požiadať o úľavu na dani, táto sa im bude uplatňovať v súlade so zákonom a platným VZN o miestnej dani z nehnuteľností. Daňové priznanie nemusia podávať ani občania, u ktorých nenastali žiadne zmeny a majú podané priznanie k dani z nehnuteľností v súlade s údajmi vedenými v katastri nehnuteľností, resp. v súlade so skutočnosťou.

Zároveň vyzývame občanov, aby oznámili prípadné zmeny v dani za psa (úhyn, sterilizácia, atd.) a na miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2020.Ak už boli zmeny nahlásené v predošlom období, nie je potrebné ich nahlasovať opakovane.

Vyzývame občanov, aby v čo najkratšej dobe uhradili svoje nedoplatky. Informáciu o stave nedoplatkov môžete získať na tel. čísle 035/2851330, 0352851353 alebo e-mailom: odp@komarno.sk

(komarno.sk)