Mesto 2019. 02. 26.

Výzva na zaplatenie nedoplatkov

Mesto Komárno vyzýva občanov a aj právnické osoby – daňovníkov na uhradenie svojich nedoplatkov na dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, nájomcov na uhradenie nedoplatkov za nájomné z prenájmu budov,
stavieb a pozemkov za predchádzajúce roky až do konca roka 2018, a to v náhradnom termíne najneskôr do 10.3. 2019.

Táto výzva je zverejnená z toho dôvodu, aby mesto opätovne vyzvalo svojich občanov a aj právnické osoby – daňovníkov na preverenie si svojich nedoplatkov s možnosťou ich uhradenia v náhradnom termíne. Po uplynutí náhradného termínu zaplatenia si svojich nedoplatkov mesto bude nútené pristúpiť k vymáhaniu nedoplatkov v súlade so zákonom a aj formou zabezpečenia nedoplatku záložným právom k nehnuteľnosti vo vlastníctve
daňového dlžníka. Platbu je možné realizovať bankovým prevodom ,v hotovosti v pokladni mestského úradu , respektíve kartou, poprípade na základe dohody aj formou splátkového kalendára.

Informovať sa je možné najlepšie osobne na Mestskom úrade v Komárne, Pevnostný rad 3, Dôstojnícky pavilón, I. poschodie, č. dverí 18, prípadne prostredníctvom mailu: odp@komarno.sk, respektíve telefonicky na číslach: 035/ 28 51 330, 331, 353, 334 a 317.

 

Oznámenie: Priznanie k dani z nehnuteľností

Do 31. januára 2019 bola zákonná povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností pre tých daňovníkov, ktorí v roku 2018

  • nadobudli do vlastníctva nehnuteľnosť ( kúpou, darom, dedičstvom, kolaudáciou),
  • ubudla im nehnuteľnosť ( predajom, darovaním, búracím povolením),
  • zmenili sa skutočnosti podstatné na vyrubenie dane ( stali sa držiteľmi ŤZP preukazu, zmenili trvalý pobyt mimo mesta).

Uvedená povinnosť sa týka aj zmien k dani za psa.

Vyzývame občanov, ktorí opomenuli splniť si túto povinnosť, aby priznanie podali ešte
do 11. Marca 2019.

Občania, ktorí v minulom roku dovŕšili 70 rokov,  nemusia požiadať o úľavu na dani. Daňové priznanie nemusia podávať ani občania, u ktorých nenastali žiadne zmeny.

(komarno.sk)