Mesto 2018. 02. 07.

Výzva pre odberateľov Mesta Komárno a jeho mestských častí – Nová Stráž, Robotnícka štvrť, Hadovce a Ďulov Dvor

S cieľom zvýšenia ochrany životného prostredia, ako i komfortu bývania obyvateľov Mesta Komárna a jeho mestských častí bola vybudovaná kanalizácia vrátane kanalizačných odbočiek k jednotlivým nehnuteľnostiam.

Výstavba bola ukončená kolaudačným konaním v roku 2009, avšak k dnešnému dňu táto možnosť a zároveň povinnosť napojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu nebola na vašom odbernom mieste využitá.

Z uvedeného dôvodu, KOMVaK, a.s. Komárno vyzýva nenapojených vlastníkov k pripojeniu sa na verejnú kanalizáciu podľa § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z.. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená s možným sankčným postihom.

Napojenie nehnuteľností je nutné zabezpečiť do konca roka 2018.

Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení bude naša spoločnosť predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na Okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. Pokuty môžu byť uložené opakovane, pokiaľ priestupok naďalej trvá.

Informácie o postupe napojenia na verejnú kanalizáciu Vám poskytneme na tel. č. 035/ 3214008, 035/3214009 – technický úsek.

Riešenie pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu v prípade potreby konzultujte s majstrom kanalizácie – p. Tibor Burgel 0905/413 825.

Zároveň upozorňujeme na zákaz odvádzania zrážkových vôd do verejnej kanalizácie a prečerpávania odpadových vôd zo žumpy do verejnej kanalizácie.

 

S pozdravom

Mgr. Patrik Ruman,
generálny riaditeľ spoločnosti KOMVak

 

Foto: ilustračné foto, zdroj: internet

 

Stanovisko KOMVaK a.s.

Výzva pre odberateľov bola zverejnená v zmysle aktuálne platného znenia (od 15.10.2017) zákona číslo 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Ku dnešnému dňu nie je nová aktualizácia zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorá stanovuje termín napojenia do konca roka 2021  zverejnená.

Kanalizácia v Meste Komárno a jeho mestských častiach bola dobudovaná a uvedená do prevádzky v roku 2009. Od tohto času boli odberatelia viackrát vyzývaní k napojeniu svojich nehnuteľností na verejnú kanalizáciu. Výzvy boli v spolupráci s AVS počas kampane „pripojme sa“,  na webovej stránke spoločnosti, prostredníctvom lokálnych printových médií, písomnými výzvami priamo jednotlivým vlastníkom nehnuteľností.