Kultúra 2018. 03. 22.

Výzva štátneho archívu

V tomto roku si pripomíname výročie viacerých dôležitých historických udalostí, rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik Československej republiky v r. 1918, obrodný proces a vstup vojsk Varšavskej zmluvy v r. 1968 a vznik Slovenskej republiky v r. 1993. Zámerom tunajšieho archívu je zaznamenať a sprístupniť širokej verejnosti dôležité momenty v dejinách, viažuce sa na uvedené historické medzníky a Komárňanský región.

Zároveň by sme chceli rozhojniť poznanie z dokumentov uchovávaných archívom o ďalšie jednotliviny a súbory, ktoré by sa eventuálne mohli nachádzať vo vlastníctve právnických a fyzických osôb.
Dovoľujeme si obrátiť sa na Vás, ak máte prístup k relevantným dokumentom, tlačovinám (noviny, časopisy, plagáty a letáky), obrazovému materiálu (pohľadnice, fotografie, kresby), aby ste sa kontaktovali na tunajší archív (MVSR, Štátny archív v Nitre, pracovisko archív Komárno, Hradná 2, 945 01 Komárno, 035/7903931, archiv.nr.kn@minv.sk). Po skontaktovaní sa, je možné dohodnúť viacero foriem spolupráce, s cieľom uchovania jedinečných a cenných informácií o konkrétnych dejinných udalostiach nášho regiónu.
Za Vašu ochotu Vám vopred čo najsrdečnejšie ďakujeme.

Vážené „lodeničiarky, vážení „lodeničiari“ !

V roku 2018 uplynie 120 rokov od začatia opravárenskej a postupne aj lodnej výroby v Komárne. Lodenice prešli počas  120 rokov búrlivým vývojom, od nesmelých začiatkov cez obdobie veľkého rozmachu a prosperity až po dnešný útlm. Počas celého obdobia boli lodenice úzko späté s obyvateľmi okresu Komárno. Lodenice postupom rokov poskytovali čoraz viac pracovných  príležitostí pre obyvateľov mesta a jeho širšieho okolia. Po roku 1945 sa stali hlavným zamestnávateľom v našom regióne. „Lodeničiarov“ a  nezriedka aj niekoľkých, sme našli takmer v každej rodine.
Lodenice sa stali podnikom celoštátneho významu a výrazne prispeli k rozvoju komárňanského okresu. Pozitívne ovplyvnili aj život mnohých Komárňanov. Na dlhé desaťročia sa stali výrazným symbolom Komárna.
V záujme zachovania pamäti na tento významný podnik a najmä na časy jeho rozkvetu si Vás vážené „lodeničiarky , vážení „lodeničiari“ dovoľujeme osloviť a  požiadať Vás o spoluprácu. Apelujúc na Vašu hrdosť a príslušnosť do veľkej rodiny „lodeničiarov,“ obraciame sa na Vás v nádeji, že sa nám spoločným úsilím  podarí uchovať čo najviac informácií o lodeniciach  pre budúce generácie.
Dovoľujeme si obrátiť sa na Vás s prosbou, ak máte prístup k dokumentom, tlačovinám (noviny, časopisy, plagáty, letáky), obrazovému materiálu (pohľadnice, fotografie, albumy, kresby), výrobkom s logom, alebo symbolom lodeníc (kalendáre, diáre, plakety, vlajočky, vyznamenania,  perá, poháre, atď.) výrobkom šikovných a zručných pracovníkov aj bez loga, alebo symbolu lodeníc, ktoré boli vyrobené v komárňanských lodeniciach (svietniky, popolníky, stojany na vianočný stromček a iné) a tiež Vám záleží na uchovaní histórie komárňanských lodeníc a tým aj histórie mesta Komárno, kontaktujte prosím komárňanský archív.
V prípade Vášho záujmu má archív možnosť v záujme zachovania jedinečných a cenných informácií ponúknuť Vám niekoľko foriem spolupráce.
Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu.

POZVÁNKA
Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno Vás srdečne pozýva na výstavu s názvom „Zdravotná a sociálna starostlivosť v dejinách Komárna“, ktorá bude v mesiaci apríl 2018 inštalovaná v priestoroch archívu na adrese: MV SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno, Hradná 2, 945 01 Komárno. Vopred nahláseným skupinám poskytneme výklad v slovenskom alebo maďarskom jazyku.

Kontakt:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Štátny archív v Nitre
pracovisko Archív Komárno
Hradná 2
945 05 Komárno
Tel.: 035/79 039 31, 035/79 039 32, 035/79 039 33;
Fax: 035/79 039 39;
Email: archiv.nr.kn@minv.sk

(komarno.sk)