Región 2024. 01. 08.

Úspešná realizácia cezhraničného projektu „Bike and Horse Riding”

Prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko sa do realizácie spoločného cezhraničného projektu „Bicyklovanie a jazdectvo“ (Bike and Horse riding, SKHU/1902/1.1/080) zapojilo Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ a organizácia Magyar Vár Alapítvány.

V rámci projektu došlo na slovenskej strane hranice k vybudovaniu 12,31 kilometrového úseku cyklotrasy vedúceho od Kravian nad Dunajom až po Štúrovo, napojeného na Dunajskú cyklistickú cestu európskeho významu, ktorá je súčasťou kontinentálnej cyklotrasy EuroVelo 6. Cyklotrasa bežiaca popri ľavom brehu Dunaja bola vybavená dopravnými značkami, ako aj oddychovými zónami. Stavebné práce prebiehali v záujme úspešného ukončenia projektových aktivít s navýšenými finančnými prostriedkami, a to v období od júna do decembra 2023 v individuálnych stavebných objektoch, vrátane úseku od Kravian nad Dunajom po časť Čenkov (obec Mužla), a ďalej po Obid, kým tretí prepája Obid so Štúrovom. Slávnostné odovzdanie objektu prebehne začiatkom roka 2024 v koordinácii predsedu Regionálneho združenia Váh-Dunaj-Ipeľ a starostu obce Iža, Ing. Istvána Domina. Vybudovaná, predtým chýbajúca časť cyklotrasy podnieti hospodársky rozvoj pohraničného regiónu, výrazne zlepší jeho dostupnosť a prispeje k zvýšeniu turistickej atraktivity adresovaného územia.

V prípade projektového partnera z Maďarska, organizácie Magyar Vár Alapítvány,  došlo v záujme rozvoja jazdeckého a vidieckeho cestovného ruchu k zmapovaniu a sprístupneniu jazdeckej trasy dĺžky 39 km medzi Pomázom a Ostrihomom, k renovácii konských stajní, k zakúpeniu stanu s kordónmi a tribúny v záujme umožnenia organizácie jazdeckých podujatí bez ohľadu na poveternostné podmienky či ročné obdobie, k modernizácii webovej stránky organizácie s novým rezervačným systémom, ako aj k obstaraniu zariadenia na tréning koní a malého traktora na údržbu jazdeckého areálu.

Niekoľkoročné úsilie projektových partnerov vnieslo do cezhraničného regiónu výrazný pokrok, nakoľko okrem iného prispelo k prepojeniu množstva lokalít prírodného a kultúrneho významu v okolí, k zlepšeniu dopravnej dostupnosti regiónu, ako aj k posilneniu konkurencieschopnosti a zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja oblasti. Zvýšená návštevnosť regiónu bude mať pozitívny dopad aj na miestne malé a stredné podniky, prítomnosť cyklistov a jazdcov totiž stimuluje zvýšenie využívania miestnych produktov a služieb, predovšetkým v prípade podnikov pôsobiacich vo sfére turizmu, gastronómie či pohostinnosti. Projekt bol zároveň unikátnou príležitosťou na posilňovanie slovensko-maďarských cezhraničných vzťahov a obojstranne prospešných kooperácií.

Projektová časť Regionálneho združenia Váh-Dunaj-Ipeľ bola spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja čiastkou 3 299 134,12 eur.

Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie.