Mesto 2018. 10. 17.

V uplynulých dvoch rokoch sa úplne zmenil smer riadenia spoločnosti

Čoskoro uplynú 2 roky odkedy Komárňanskú spoločnosť KOMVaK a.s. prevzalo nové vedenie. Predošlé búrlivé obdobie, ktorým spoločnosť prechádzala, boli spätne preskúmané hĺbkovou kontrolou a jej výsledky boli zverejnené verejnosti.

Vďaka reorganizácii činnosti spoločnosti, môže byť podstatne viac finančných prostriedkov vyčlenených na opravu a údržbu komárňanskej vodovodnej a kanalizačnej siete. O uplynulých dvoch rokoch a ďalších plánov na rok 2019 sme sa opýtali Patrika Rumana, generálneho riaditeľa.

Čo sa udialo za posledné 2 roky ?

Môžeme povedať, že v spoločnosti  došlo k úplnej zmene riadenia a tieto zmeny sú už viditeľné nielen v každodennej práci, ale ukazuje sa to už aj v pokrokovosti.

K akým konkrétnym krokom došlo ?

Prevzali sme pravidelné čistenie dažďových vpustov, ktoré boli v správe mesta Komárna. Na ulici Mieru a Dvorská sme obnovili kanalizačné potrubie, takisto sme realizovali obnovu verejného vodovodu  na ul. Seressa, Hviezdna a Bubnová. Na ul. Práce bolo vyriešené odvedenie dažďových vôd a na ul. Pohraničná bola obnovená kanalizačná prípojka. Zahájili sa práce na prívode vody do Novej Osady a Harčášu.

Teraz sú už vyjasnené otázky ohľadom KOMVaK-u ?

Bola ukončená hĺbková kontrola spoločnosti, ktorej výsledky boli zverejnené na oficiálnej stránke mesta Komárna, takže sú dostupné verejnosti. Môžem povedať, že bolo podané aj trestné oznámenie a v prípade zistenia spôsobených škôd, môže dôjsť aj k ďalším podaniam.

Aké sú plány na rok 2019 ?

Dlhoročne zanedbávaná vodovodná a kanalizačná sieť si vyžaduje neustálu opravu. V uplynulých 2 rokoch už došlo k dôležitým krokom vpred a týmto smerom musíme pokračovať a postupne obnovovať siete v našej správe. Pracujeme na tom, aby sme vytvorili zákaznícky orientovanú spoločnosť s poskytovaním služieb pre obyvateľov Komárna. Tu by som spomenul automatické odčítavanie vodomerov, alebo vytvorenie interaktívnej webovej stránky, ktorá obsahuje tzv, „zákaznícku zónu“, kde si zákazník môže online vybaviť záležitosti voči spoločnosti. Popri investíciách boli usporiadané prednášky, organizovali sme aj rôzne súťaže pre základné a materské školy, ktoré boli následne obdarované pitnými fontánami resp. automatmi, aby sme aj takto upozornili na dôležitosť pitného režimu.