Mesto 2014. 05. 26.

Výzva na podávanie žiadostí o poskytovanie štipendia

Mesto Komárno podporuje mladé talenty poskytnutím štipendia, ktoré sa poskytuje každoročne najviac dvom žiadateľom. Spôsob a podmienky poskytovania štipendia upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 8/2007 v znení 19/2008 a 11/2012.

Predpis je zverejnený na webovej stránke mesta: www.komarno.sk/docs/uradna.tabula/2007nov/2007_08.doc.

Tlačivo žiadosti je zverejnené na webovej stránke mesta: www.komarno.sk/content/file/nyomtatvanyok/eurositott/stipendium_kerelem-1_eur.doc.

Prílohu žiadosti tvoria:
1. Fotokópia identifikačného dokladu (občiansky preukaz, rodný list).
2. Dosiahnuté výsledky v rámci aktivít žiadateľa (fotokópia diplomu, uznania, atď.).
3. Referenčný list (odborné odporúčanie) školy, školského zariadenia alebo inej organizácie s činnosťou zameranou na výchovu a vzdelávanie vedomostného, umeleckého alebo športového zamerania.
4. Potvrdenie o výške poplatkov pre štúdium na zvolenej škole.
5. Potvrdenie o príjme rodiny žiadateľa, s ktorým žije v spoločnej domácnosti, za posledný mesiac a posledný rok.

Žiadosti o štipendium na školský rok 2014/15, adresované na Odbor školstva a kultúry Mestského úradu v Komárne sa vrátane všetkých príloh podávajú osobne v podateľni mestského úradu najneskôr do 30. júna 2014, resp. poštou na adresu:
Mestský úrad v Komárne
Odbor školstva a kultúry
Námestie generála Klapku 1
945 01 Komárno

Bližšie informácie Vám poskytne Mestský úrad Komárno na tel. číslach: 035 / 2851 269, 035 / 2851 272, 035 / 2851 262,
a na e-mailových adresách : gabriel.weszelovszky@komarno.sk, kultura@komarno.sk.

(komarno.sk)