Mesto 2013. 05. 21.

Výzva na zaplatenie nedoplatkov

Mesto Komárno vyzýva svojich občanov, aby do 30. júna 2013 uhradili svoje nedoplatky na dani z nehnuteľností na rok 2012, na dani za psa na rok 2012 a na miestnom poplatku za komunálne odpady za roky 2008 až 2012, nedoplatky za nájomné za nebytové priestory, za pozemky a za záhrady.

penz

Ďalej upozorňujeme občanov, že po tomto termíne nedoplatky bude Mesto Komárno vymáhať prostredníctvom exekútorského úradu, čím sa zvýšia výdavky neplatiča o súdne poplatky a trovy exekútora.

Informácie v uvedenej veci môžu občania získať:

E-mailom: odp@komarno.sk – žiadame o uprednostnenie tohto spôsobu informovania sa
v tomto prípade žiadame o uvedenie rodného čísla dotknutej osoby

Osobne na adrese: Komárno, Pevnostný rad 3, Dôstojnícky pavilón, I. posch. č. dv. 18

Stránkové dni:
pondelok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00,
streda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.30,
piatok: 8.00 – 12.00


Telefonický kontakt: 035 28 51 330,  035 28 51 331,  035 28 51 332

komarno.sk