Mesto 2022. 10. 25.

Za uplynulé štyri roky urobil KOMVaK a.s. investície za viac ako 2,7 milióna eur

Spoločnosť KOMVaK ešte pred pár rokmi balansovala na hranici krachu. Nevýhodné úvery, nezmyselné investície, čudné obchody po ktorých sa spoločnosť ocitla v exekúcii.

Súčasné vedenie v poslednom období nastavilo spoločnosť na zdravú a konkurencie schopnú prevádzku. Jej výsledky sú na veľmi dobrej úrovni, a aj samotný rozvoj spoločnosti konečne slúži obyvateľom mesta Komárna, tak ako má. Neustále sa nám rozširuje vodovodná sieť, sú priebežne opravované, resp. zrekonštruované vodárenské objekty, ako napríklad čerpacie stanice, jednotlivé budovy čistiarne odpadových vôd a v neposlednom rade moderná fontána v meste.  

Rok 2019

Bola rozšírená vodovodná sieť v Novej Osade. Ďalej bola vymenená kanalizácia na ulici Mieru. V tomto roku sa rozširovali aj odtoky dažďovej vody v Novej Stráži. Na plážovej časti Mŕtve rameno – Váh sa urobili viaceré práce od vyčistenia odpadov atď. Ďalší projekt bol vybudovaný v parku pri Vodárenskej veži, kde si občania môžu zacvičiť na rôznych strojoch. 

Rok 2020

Komvak pokračoval ďalej na úspešnej ceste. Uložil ďalšie vodovodné potrubia v mestskej časti Kava. Na čistiarni odpadových vôd v Komárne sa nainštalovali fotovoltaické panely, vo viacerých oblastiach došlo k výmene poruchovej kanalizácie a taktiež k výmene vodovodného potrubia. 

V Hadovciach sa rozšírila tlaková kanalizačná sieť. Na ulici Zámoryho bola vymenená kanalizácia a na ulici Petőfiho bolo vymenené vodovodné potrubie.

Rok 2021

Aj vďaka spoločnosti KOMVaK a.s. sa podarila obnoviť jedna z komárňanských fontán, ktorá dlhé roky nevyužívala svoj potenciál, momentálne opäť funguje a spestruje Palatínovú ulicu v Komárne. V minulom roku sa na ČOV komplet vymenila čerpacia technika, ktorá je o mnoho efektívnejšia pri prívalových dažďoch. V mestskej časti Nová Stráž bol po dlhých rokoch obnovený odvodňovací rigol, ktorý následne v roku 2022 ochránil túto časť od prívalových prívalových dažďov.

Tento rok spoločnosť pokračovala v ďalších projektoch, obnovila sa aj starodávna fontána v parku M.R. Štefánika, ktorá strieda rôzne farby v rôznych štýloch a občania si ju môžu užiť aj vo večerných hodinách. Na Dunajskej ulici sa pokračuje výmena vodovodu a kanalizácie. V Novej Stráži na Podzáhradnej ulici bude v tomto roku vybudované vodozádržné opatrenie, ktoré po 20. rokoch konečne vyrieši problém s dažďovou vodou. 

Za uplynulé štyri roky urobil KOMVaK a.s. investície za viac ako 2,7 milióna eur.

Poplatok za vodu 

V roku 2021 KOMVaK zásoboval pitnou vodou viac ako 51 000 obyvateľov a zabezpečoval odvádzanie odpadových vôd pre takmer 30 000 obyvateľov v mestách, ako aj v obciach z okresu Komárno.

Z údajov zverejnených úradom pre cenovú reguláciu vyplýva, že obyvatelia za používanie vodného a stočného zaplatia v priemere 2,6587 eur eur/m3. Zo 14. vodárenských spoločností na Slovensku si KOMVaK udržuje pre obyvateľov Komárna oproti priemeru dlhodobo nízke ceny za vodné a stočné a to 2,3576 eur/m3.