Región 2019. 01. 10.

Záujemcovia o financie zo Zeleného vzdelávacieho fondu majú posledné dni na zaslanie žiadostí

Druhý ročník Zeleného vzdelávacieho fondu už budúci týždeň uzatvára možnosť predkladať žiadosti o  podporu výchovno-vzdelávacích aktivít. Na realizáciu projektov mimovládnych organizácií a neziskového sektora zameraných na neformálnu environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu sú vyčlenené financie  vo výške 5 000 – 10 000 EUR.

„Zelený vzdelávací fond prepája súkromný, štátny a neziskový sektor a napomáha zvýšiť úroveň environmentálnej výchovy na Slovensku. Preto by som rád apeloval na záujemcov, ktorí ešte svoje žiadosti nepredložili, aby tak urobili do 15. januára,“ uviedol minister životného prostredia László Sólymos.

Hlavným cieľom aktuálnej výzvy je podporiť environmentálne výchovno-vzdelávacie a osvetové aktivity pre udržateľný rozvoj. Podporia sa výchovno-vzdelávacie aktivity a projekty pre deti a mládež, celoživotné vzdelávanie, a novinkou je aj  budovanie kapacít pedagogických pracovníkov, koordinátorov environmentálnej výchovy a pracovníkov s mládežou.

Prioritné témy:

  • Zelené, inteligentné sídla a prechod na obehové hospodárstvo
  • Zdravé a udržateľné budovy
  • Predchádzanie a zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy
  • Zlepšenie kvality ovzdušia
  • Čistá mobilita
  • Voda pre udržateľný rozvoj

Oprávnenými žiadateľmi sú občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním. Nateraz potvrdenými donormi sú spoločnosti Slovnaft, CRH, Slovalco, Velux, U.S. STEEL, Nadácia EPH a Taipejská reprezentačná kancelária.

Všetky potrebné informácie možno nájsť na webe www.zelenyvzdelavacifond.sk. Prípadné otázky môžu záujemcovia zasielať na zvf@sazp.sk.