Kultúra 2014. 05. 13.

Akcia Komárno – moje mesto v ZŠ na Rozmarínovej ulici

V dňoch 5.-6. mája 2014 prebiehali v Základnej škole na Rozmarínovej ulici v Komárne Prezentačno-projektové dni pod názvom Komárno – moje mesto. Všetky triedy v ročníkoch 5. – 9. sa zapojili do akcie aj prostredníctvom výtvarného spracovania témy.

Súťažilo sa v troch disciplínach. Prvá disciplína sa týkala ročníkov 7. – 9. Každá trieda mala priradenú zaujímavú podtému (Katastrofy v dejinách Komárna, Osobnosti Komárna včera i dnes, Budúcnosť Komárna očami mladých ľudí, Komárňanský pevnostný systém v zrkadle storočí, Malý turistický sprievodca Komárnom).

ZšRozm 7ý

Žiaci si na dané témy pripravili zaujímavé prezentácie, tí náročnejší natočili krátky film. Druhá disciplína bola povinná pre ročníky päť, šesť a sedem, no dobrovoľne sa mohli zapojiť aj ôsmaci a deviataci. Išlo o priestorový projekt, ktorý sa tematicky dotýkal ústrednej témy. Tretia disciplína sa týkala všetkých žiakov Rozmarínky. Úlohou bolo priniesť rôznorodé exponáty, staré predmety, ktoré sa nejakým spôsobom viažu k nášmu mestu.

ZšRozm 44

Podujatie sa nieslo v hesle zážitkového učenia. Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Ak na vlastnej koži zažijeme niečo zaujímavé, vytvorí nám to skutočné spomienky. V dobe, keď sa zážitkové učenie využíva hlavne pri posilňovaní rozvoja osobnosti, kreativity či lepšej kooperácii tímu, sa naša škola rozhoduje pri výučbe pre túto metódu.

ZšRozm 33

Podujatie podporilo v prvom rade chtivosť detí po informáciách, možnosť vyjadriť sa. Pre najlepšie prezentačné tímy a tímy, ktoré sa podieľali na tvorbe priestorového projektu, je pripravená odmena. Odmena, na ktorú sa nezabúda. Odmena, pri ktorej budú mať žiaci možnosť zažiť a pestovať si vzťah k nehmotným veciam.

Dúfame, že o rok sa na pôde školy opäť stretneme v takom hojnom zastúpení šikovných žiakov pri nejakej ďalšej zaujímavej téme.

ZšRozm 66

(Mgr. Jana Krajanová, ZŠ Rozmarínová v Komárne)