Kultúra 2015. 05. 04.

Prezentačno-projektové dni 2015

„Skúmaj minulosť, pozoruj prítomnosť, objavuj budúcnosť.“

V dňoch 28. 4. – 29. 4. 2015 prebiehali v Základnej škole na Rozmarínovej ulici v Komárne Prezentačno-projektové dni, ktoré sa tento rok niesli v duchu celoročného motta školy: „Skúmaj minulosť, pozoruj prítomnosť, objavuj budúcnosť.“

Žiaci, triedne kolektívy či žiacke skupiny v rámci krúžkov a vo voľnom čase pracovali na prezentáciách, ktorých téma bola poprepájaná s minulosťou, súčasnosťou i budúcnosťou. Prezentačné tímy pochopili, že na to, aby sme rozumeli prítomnosti, musíme poznať minulosť zvolenej problematiky a čo je najdôležitejšie, nebáli sa ponúknuť ani odvážne názory na jej kontinuitu s budúcnosťou.
Táto akcia podporuje každoročne individualitu žiakov Rozmarínky, dáva im možnosť vybrať si problém a ponúknuť riešenie, vyjadriť svoj názor a presadiť ho nielen v tíme, ale aj pred poslucháčmi. Zároveň stavia do popredia súčasný trend – snahu o pružné reagovanie na meniace sa potreby a požiadavky spoločnosti. Rôznorodosť tém, ktoré si naši žiaci zvolili, bola dôkazom toho, že dnešná mládež je otvorená prijímať informácie a snaží sa presadiť svojou nápaditosťou. Sami sme zvedaví, kam bude smerovať profesijné zameranie našich žiakov, no na základe projektov, ktoré nám odprezentovali sa na ich budúcnosť môžeme pozerať s optimizmom.
Podujatie v konečnom dôsledku podporilo dychtivosť detí po informáciách, možnosti vyjadriť sa, opýtať sa a v neposlednom rade byť v centre diania jednotlivých tém. Pre najlepšie prezentačné tímy sú aj tento rok pripravené odmeny v podobe interaktívnych exkurzií. Avšak tou najväčšou odmenou pre žiakov a pedagógov boli vyjadrenia obdivu a gratulácie všetkým, ktorí sa hutne a precízne chopili jednotlivých tém.

Mgr. Jana Krajanová
ZŠ Rozmarínová ul. 1 Komárno