Mesto 2019. 12. 19.

Aký rok uzatvára Komárno? Zhodnotenie roka 2019

Vedenie mesta ku koncu roka 2019 vykonalo ročné zhodnotenie v rámci ktorej prezentoval aj vývoj za uplynulý rok. Prinášame Vám zhrnutie z roku 2019 nižšie.

Kuchyne

Bolo obnovených 5 kuchýň v základných školách a vytvorená úplne nová kuchyňa v ZŠ Rozmarínová v celkovej hodnote 938 000 eur. Boli vymenené nielen rozvody (elektrina, voda, plyn) a kanalizácia, ale kuchyne dostali aj novú vzduchotechniku a kuchynské prístroje. Kuchyne naďalej zabezpečujú obedy aj pre cirkevné inštitúcie, aj pre dôchodcov.

Historické budovy

Počas roka sa uskutočnila obnova troch historických budov. Pokračovala rekonštrukcia Župného domu (155 600 eur), bola obnovená strešná konštrukcia Zichyho paláca a fasáda vnútorného nádvoria (184 300 eur) a začala sa renovácia fasády Dôstojníckeho pavilónu (50 000 eur), ktorej pokračovanie je plánované na budúcu jar. Strešná konštrukcia Dôstojníckeho pavilónu bola obnovená za 22 200 eur.

Kontajnerové stanovištia

Začalo sa aj s obnovou kontajnerových stanovísk, na šiestich rôznych miestach – na uliciach Hlboká, Komenského, E. B. Lukáča, Zváračská, Dvorská, Budovateľská a Priemyselná – boli uložené nové kontajnery. Obnova kontajnerov pokračuje. Na viacerých miestach boli obnovené staré kontajnerové stanoviská, v budúcnosti bude možné niektoré uzamykať a tým zabezpečiť poriadok. Na problematické miestam budú namontované kamery, prostredníctvom ktorých sa bude dohliadať na poriadok. 

Chodníky

Ďalej pokračuje program zameraný na chodníky, v rámci ktorého bolo obnovených viac úsekov, spolu 939 metrov dlhý úsek v celkovej hodnote 163 500 eur v týchto lokalitách: Ul. biskupa Királya 55 m, Ulica mieru 115 m, Vnútorná okružná 120 m, Petőfiho pri priemyslovke 75 m, Petőfiho ulica pri Jókaiho divadle 115 m, Palatínova ulica pri pekárni 55 m, Lehárova ulica pri študentskom domove Danubius 60 m, Ulica E. B. Lukáča 264 m, pomocou sponzora na cintoríne v Novej Stráži 80 m.

Materská škola Tulipán

Vďaka finančnej podpore Fondu Gábora Bethlena bola obnovená škôlka Tulipán na Vodnej ulici. Za sumu 199 400 eur dostala škôlka nový šat – boli vymenené pôvodné okná a budova bola zateplená. Po veľmi efektívnom verejnom obstarávaní boli ušetrené finančné prostriedky, a tak zo zvyšnej sumy mohli byť obnovené aj terasy. Z ďalšej dotácie 9 tisíc eur boli pre škôlku zakúpené učebné pomôcky.

Vodárenská veža a Ružový sad

Zvláštna pozornosť bola venovaná oddychovým zónam. Pri Vodárenskej veži bol vytvorený fitpark doplnený teqballovým stolom a okrem toho bola osvetlená Vodárenská veža – jeden zo symbolov nášho mesta (spolu za 32 000 eur). V Ružovom sade bol taktiež vytvorený fitpark, kde okrem úpravy terénu bolo obnovené verejné osvetlenie a osadené nové lavičky (spolu za 16 000 eur).

Obnovené telocvične

Vo všetkých šiestich telocvičniach základných škôl, ktorých zriaďovateľom je samospráva, bola realizovaná obnova za 150 000 eur. Popri vrcholovom športe je zvlášť dôležitá podpora masového športu. Prostredníctvom športové fondu dostali jednotlivé športové kluby a športoviská 300 000 eur – športová hala, plaváreň, klzisko, lodenica, štadión – náklady na údržbu sú takmer pol milióna eur.

Rozvíjajúce sa mestské časti

V mestských častiach bolo uskutočnených viac projektov. V Novej Stráži pokračovala obnove športového ihriska (25 000 eur), bola obnovená jedna ulica (87 300 eur), na obnovu kultúrneho domu samospráva prispela čiastkou 23 757 eur. Na cintoríne bol vytvorený chodník, aj vďaka sponzorom, a osvetlený bol tamojší kostol. V Kave bol obnovený kultúrny dom, ktorý dostal nový vzhľad a strechu (20 000 eur), na cintoríne bola obnovená márnica. V Ďulovom Dvore bol osadený nový hrací prvok na ihrisku.

Požičovňa člnov

Jednou z dôležitých priorít je aj rozvoj oblasti pri Mŕtvom ramene Váhu. V uplynulom roku tam bola zriadená požičovňa člnov a vodných bicyklov v hodnote 46 500 eur, ale v tomto rozvoji pokračujeme. Na väčšom priestore, s väčšími mólami a so sociálnymi zariadeniami. Rozšíri sa aj sortiment požičovne, a tak v budúcnosti bude možné zapožičanie aj SUP-u, bicykla a tandemu.   

 • Obnova pravoslávnej kaplnky vedľa katolíckeho cintorína – 10 000 eur
 • Rozšírenie mestského kamerového systému – 7 000 eur (z toho dotácia 5 000 eur)
 • Rozšírenie hasičskej stanice dobrovoľných hasičov – 35 000 eur (z toho dotácia 28 500 eur)
 • Oprava existujúcich kontajnerov a kúpa nových 1100-litrových kontajnerov za 20 000 eur
 • Nové projekty na obnovu škôl – 23 760 eur
 • Filtračný systém bazénov na termálnom kúpalisku – 40 000 eur
 • Hracie prvky vo výbehoch pre psov na VII. sídlisku a  na Leteckom poli – 10 000 eur
 • Rozšírenie mestského trhoviska pri pevnosti, umiestnenie drevených búdok – 10 000 eur
 • Servisné cyklostojany na cyklotrasách – 3 100 eur
 • Vytvorenie parkovacích miest na  – 40 000 eur
 • Obnova volejbalovej haly (príspevok) – 9 940 eur
 • Verejné osvetlenie na Harčáši – 9 800 eur
 • Rozšírenie detských ihrísk vo viacerých častiach mesta – 10 000 eur
 • Vytvorenie fitparku v ZŠ na Ul. Eötvösa – 10 000 eur
 • Kvetináče na verejnom osvetlení a kvety – 60 ks za 9 000 eur
 • Obnova interiéru klubu dôchodcov v Komárne – 5 000 eur
 • Obnova multifunkčného ihriska na Leteckom poli – 14 415 eur (z tohot dotácia 10 000)
 • Basketbalové ihrisko na Hviezdnej – Bubnovej ulici – 9 995 eur
 • Lavičky na sídliskách – 10 000 eur
 • Detské ihrisko Žihadielko – úprava terénu 8 550 eur, a nové ihrisko s podporou LIDL za 80 000 eur
 • Zateplenie strechy Mestského kultúrneho strediska z dotácie za 105 000 eur
 • Výmena okien v Zariadení pre seniorov z dotácie za 160 000 eur
 • KOMVaK – Vybudovanie kanalizácie v Novej Osade, na Harčási a v Hadovciach (v hodnote 192 000 eur), vybudovanie dažďovej kanalizácie v Novej Stráži v hodnote 14 600 eur