Mesto 2014. 11. 28.

Ďalšia investícia v hodnote 9,5 milióna eur

V obci Zlatná na Ostrove sa zrealizuje významná investičná akcia, nakoľko KOMVaK, a. s. uspel so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy vyhlásenej MŽP SR.

Po schválení nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Životné prostredie komárňanská vodárenská spoločnosť, KOMVaK, a.s. realizuje investíciu vo výške viac ako 9,5 milióna eur. V rámci tejto investičnej akcie bude v obci Zlatná na Ostrove vybudovaná verejná kanalizačná sieť a čistiareň odpadových vôd s výtlakom vyčistených odpadových vôd do rieky Dunaj. Z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu SR bude čerpať dotáciu vo výške 9.118.111,91 eur. Celková hodnota investičnej akcie v Zlatnej na Ostrove, v rámci ktorej bude vybudovaná verejná kanalizačná sieť a čistiareň odpadových vôd s výtlakom vyčistených odpadových vôd do rieky Dunaj.

„Je nadovšetko dôležité, aby bola zachovaná vynikajúca kvalita pitnej vody v celom regióne. Z hľadiska životného prostredia je táto investícia významná aj preto, lebo rieši zvýšenie životnej úrovne obyvateľov cca 700 domácností v Zlatnej na Ostrove. Považujeme tiež za podstatné, aby na vybudovanú čistiareň odpadových vôd v budúcnosti mohli byť napojené aj ostatné časti obce ako i obec Čalovec. ČOV je plánovaná v zmysle najprísnejších európskych noriem, vyčistená odpadová voda nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie” – informoval Ing. Gábor Cséplő, riaditeľ a. s..

Stavebné práce sa budú realizovať v prípade priaznivých poveternostných podmienok už v tomto roku, pričom ukončenie stavby sa plánuje do konca roka 2015. Dodávateľ stavby, úspešný uchádzač v rámci verejnej súťaže, je firma s pozoruhodnou odbornou minulosťou.

„O výšku predmetnej investície vzrastie aj majetok našej spoločnosti, ktorej jediným vlastníkom je mesto Komárno. V predchádzajúcich rokoch vývoj v spoločnosti bol postupný. Od roku 2011 až po súčasnosť hodnota uskutočnených stavebných prác prevýšila 12 milión Eur. Tieto investície spoločnosť zabezpečila z vlastných prostriedkov a z finančných zdrojov Európskej únie a SR. Medzi najvýznamnejšie investície patria: rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v Komárne, napojenie obcí Čalovec, Okoličná na Ostrove, Veľký Lél a m.č. Kava na skupinový vodovod Komárno. S cieľom zabezpečenia zvýšenej ochrany vodného zdroja v Komárne bolo dôležité vybudovanie verejnej kanalizačnej siete na Alžbetinom ostrove ” – informoval ďalej riaditeľ spoločnosti.

„Chceli by som zdôrazniť, že popri realizácii investícií je našim dôležitým cieľom zabezpečenie najlepšej ceny za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd pre našich odberateľov. V súčasnosti má KOMVaK a.s. spomedzi všetkých regionálnych vodárenských spoločností v Slovenskej republike štvrtú najnižšiu cenu za vodné a stočné. Posledné dva roky sa v pôsobnosti našej spoločnosti nezvýšili ceny” – dodal Ing. Cséplő.

-vaan-