Blog 2012. 01. 16.

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá si nedávno pripomenula 90. výročie od svojho založenia, pripravuje aj tento rok už tradičné podujatie – Deň otvorených dverí.

Filozofická fakulta UK je modernou a renomovanou fakultou vo vzdelávacom systéme Slovenska a jej vyše 30-tisíc absolventov našlo doposiaľ uplatnenie v širokom spektre spoločenského, kultúrneho života, a to nielen doma, ale aj v zahraničí.

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UK v Bratislave sa uskutoční v sobotu 28. januára 2012 v čase od 10. do 15. hodiny v priestoroch fakulty a jej jednotlivých katedier.

Deň otvorených dverí je určený pre širokú verejnosť, ale najmä pre potenciálnych uchádzačov o vysokoškolské štúdium prvého stupňa (bakalárskeho), ktorí sa v tomto období rozhodujú o ďalšom smerovaní svojho štúdia a prihlášky môžu podať do konca februára.

Fakulta bude v nasledujúcom akademickom roku otvárať spolu takmer 60 študijných programov bakalárskeho štúdia v širokej škále humanitných, sociálnych, pedagogických a filologických odborov a celkovo plánuje prijať na tento stupeň štúdia viac ako 1 200 uchádzačov. Filozofická fakulta UK v Bratislava je najstaršou a najväčšou filozofickou fakultou na Slovensku. Každoročne prijíma okolo 2 200 uchádzačov na oba stupne štúdia a jej brány opúšťa ročne takmer 1 000 absolventov.

Uchádzačom o štúdium ponúka:
– dlhodobú, v mnohých oblastiach historickú tradíciu pestovania vedných odborov a ich študijných aplikácií
– širokú škálu študijných programov
o umenovedné
o humanitné
o historické
o sociálne
o pedagogické a učiteľské
o filologické (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo)
– unikátne študijné programy v slovenských podmienkach (najmä v oblasti štúdia jazykov)
– moderné a atraktívne študijné programy (najmä v oblasti sociálnych a humanitných vied, ako aj jazykových štúdií)
– široké možnosti zahraničných mobilít počas štúdia
– možnosť pokračovania na všetkých stupňoch VŠ štúdia (vrátane doktorandského)

Počas Dňa otvorených dverí 28. januára 2012 môžu potenciálni záujemcovia a široká verejnosť získať informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na fakulte, a to:
– na stretnutí s vedením fakulty o 10. 00 h a 13. 00 h v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK (v budove fakulty na Gondovej ulici)
– na jednotlivých katedrách v čase od 10. do 15. hodiny v priestoroch jednotlivých katedier Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici č. 2, Šafárikovom námestí č. 6 a Štúrovej ulici č. 9

V novom akademickom roku fakulta otvára tiež nové študijné programy, ako napríklad Stredoeurópske štúdia v anglickom jazyku alebo štúdium kórejského jazyka.

Zároveň upozorňujeme, že záujemcovia o štúdium žurnalistiky sa budú môcť o možnostiach štúdia informovať v priestoroch katedry žurnalistiky na Štúrovej ulici č. 9 v miestnosti č. 205. Katedra žurnalistiky ako najstaršia univerzitná žurnalistická škola si tento rok pripomenie 60. výročie od svojho vzniku.

Informácie o prijímacom konaní nájdu záujemcovia o štúdium na webovej stránke fakulty, profil jednotlivých študijných programov realizovaných katedrami nájdu v sekcii Pedagogické a vedecké pracoviská.

Príspevky o histórii a 90. výročí Filozofickej fakulty UK sú k dispozícií na webe fakulty, ako aj na katedrovom webmagazíne študentov žurnalistiky Webjournal.sk.

Tešíme sa na všetkých záujemcov o štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave!

Bližšie informácie:
Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
prodekanka pre prijímacie konanie a styk s verejnosťou
tel. 02/59 339 222, e-mail: lubelcova@fphil.uniba.sk

FOTO: TASR

Vyjadrite svoj názor