Mesto 2013. 01. 12.

FiF UK v Bratislave organizuje Deň otvorených dverí

Tradičné podujatie najmä pre záujemcov o štúdium sa uskutoční 26. januára 2013.

Historická budova Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, FOTO: Paul Raven

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje  aj tento rok Deň otvorených dverí pre verejnosť a záujemcov o štúdium, ktorý sa uskutoční v sobotu 26. januára 2013 v čase od 10.00 do 15.00 hodiny v priestoroch fakulty a jej katedier.

Podujatie, ktoré sa stalo tradíciou, je určené pre širokú verejnosť, ale najmä pre potenciálnych uchádzačov o vysokoškolské štúdium najmä prvého (bakalárskeho) stupňa. Teda pre tých, ktorí sa v tomto období rozhodujú o ďalšom smerovaní svojho štúdia, nakoľko prihlášky na vysoké školy treba podať do konca februára. Počas Dňa otvorených dverí pracovníci jednotlivých katedier poskytnú návštevníkom informácie o zameraní jednotlivých študijných odborov, o predmetoch, ktoré sa na nich vyučujú a o možnostiach uplatnenia svojich absolventov na trhu práce.

Filozofická fakulta otvorí v nasledujúcom akademickom roku 2013/2014 vyše 60 študijných programov bakalárskeho štúdia v širokej škále humanitných, sociálnych, pedagogických a filologických odborov a celkovo plánuje prijať na tento stupeň štúdia takmer  1 300 uchádzačov.

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je najstaršou a najväčšou filozofickou fakultou na Slovensku s viac ako 90-ročnou históriu. Každoročne prijíma okolo 2 200 uchádzačov na oba stupne štúdia (bakalársky aj magisterský) a jej brány opúšťa ročne takmer 1 000 absolventov. Uchádzačom o štúdium ponúka:

– dlhodobú a v mnohých oblastiach historickú tradíciu pestovania vedných odborov a ich študijných aplikácií;
širokú škálu študijných programov:

  •  umenovedné,
  •  humanitné,
  •  historické,
  •  sociálne,
  • pedagogické a učiteľské,
  • filologické (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo);

unikátne študijné programy v slovenských podmienkach (najmä v oblasti štúdia jazykov);
–  moderné a atraktívne študijné programy (najmä v oblasti sociálnych a humanitných vied, ako aj jazykových
– široké možnosti zahraničných mobilít počas štúdia;
– možnosť pokračovania na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia (vrátane doktorandského).

Počas Dňa otvorených dverí sa 26. januára 2013 uskutočnia stretnutia, na ktorých môžu potenciálni záujemcovia a široká verejnosť získať detailné informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na fakulte.

– dve stretnutia s vedením fakulty sa uskutočnia o 10.00 a o 13.00 hodine v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v budove fakulty na Gondovej ulici
– stretnutia s učiteľmi katedier v čase od 10.00 do 15.00 hodiny v priestoroch katedier Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici, Šafárikovom námestí a na Štúrovej ulici 9.

Filozofická fakulta UK v Bratislave v budúcom akademickom roku 2013/14 otvára nový študijný program editorstvo a vydavateľská prax v odbore maďarská literatúra, ktorý je určený pre maďarsky hovoriacich uchádzačov, so zameraním na kultiváciu redakčnej a vydavateľskej práce v maďarskom jazyku.

Zároveň FiF UK v Bratislave v budúcom akademickom roku otvára opäť po dvoch rokoch štúdium japonského jazyka, čo je príležitosťou pre záujemcov o tento vzdialený, no atraktívny jazyk. Štúdium japončiny poskytuje na Slovensku iba Filozofická fakulta UK.

Informácie o prijímacom konaní v roku 2013 sú zverejnené na webovej stránke fakulty: http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=2661

Informácie o jednotlivých študijných programoch katedier možno nájsť na webe fakulty v sekcii „pedagogické a vedecké pracoviská“:
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=117

Záujemcovia o štúdium žurnalistiky na Katedre žurnalistiky FiF UK, najstaršej univerzitnej žurnalistickej škole na Slovensku, ktorá si v tomto akademickom roku pripomína 60. výročie svojho založenia, získajú informácie o prijímacích pohovoroch, prípravnom kurze, štúdiu žurnalistiky a o uplatnení absolventov na trhu práce v priestoroch katedry na Štúrovej ulici č. 9, v miestnosti č. 205 (druhé poschodie).
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=7374

Veríme, že záujemcov o štúdium na FiF UK v Bratislave naše tradičné podujatie – Deň otvorených dverí aj tento rok zaujme. Tešíme sa Vás!

Bližšie informácie:
Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.,
prodekanka pre prijímacie konanie a styk s verejnosťou
tel. 02/59 339 222
e-mail: lubelcova@fphil.uniba.sk
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=1

 

Vyjadrite svoj názor