Mesto 2018. 07. 31.

Je k dispozícií hĺbková kontrola firmy KOMVaK

Primátor mesta László Stubendek, viceprimátor Béla Keszegh a riaditeľ spoločnosti KOMVaK Patrik Ruman, informovali verejnosť na tlačovej besede dňa 18. júla o výsledkoch správ Due Dilligence – hĺbková kontrola firmy.

Na stretnutí boli poskytnuté informácie k činnosti firmy za predošlých jeden a pol roka. Riaditeľ spoločnosti prezentoval, že správa o hĺkovej kontrole bola zverejnená pre širokú verejnosť. Anonymizované boli len tie časti správy, ktoré pojenávajú o obchodnom tajomstve.
Hlavné zmeny uskutočnené za uplynulé obdobie:

Personálne otázky

 • Personálne zmeny na čele spoločnosti a dozornej rade spoločnosti
 • Zlúčenie funkcie riaditeľa spoločnosti a predsedu predstavenstva – presné stanovenie zodpovednosti
 • Personálna zmena na poste hospodárskeho riaditeľa spoločnosti
 • Racionalizácia pracovnej sily

Zmena pohľadu na riadenie spoločnosti

 • Transparentné a korektné financovanie vedenia spoločnosti
 • Sprehľadnenie hospodárenia spoločnosti – prezentácia reality
 • Racionalizácia nákladov
 • Vypovedanie nevýhodných zmlúv a vysúťaženie nových služieb
 • Hĺbková kontrola – Due Dilligence
 • Podanie trestných oznámení na polícii
 • Etický kódex

Postavenie nových základov hospodárenia spoločnosti

 • Funkčné cash-flow, včasné splácanie dlžôb
 • Odstránenie nebezpečenstva hroziaceho na stratu majetku spoločnosti – vysporiadanie hypotéky
 • Zmena pôvodnej pôžičky na výhodnú bankovú pôžičku, zníženie 3,5% úroku na 0,68%-ný, čo znamená ušetrenie 775 197 EUR.

Zmeny v partnerských vzťahoch

 • Zmeny v spolupráci s okolitými obcami – nevýhodné nájomné a prevádzkové zmluvy
 • Nové účinné spojenie s vedením mesta, vyhotovenie prevádzkovej zmluvy
 • Aktívna spolupráca s predstaviteľmi samosprávy a mestského úradu

Uprednostnenie obyvateľov mesta Komárno

 • Značné investície do majetku vodného hospodárstva – miesto nájomného investície vo výške 485 000 EUR do rozvoja
 • Zlepšenie služieb týkajúcich sa obyvateľov, aktívna komunikácia
 • Sociálna angažovanosť – podpora súťaží v školách, ochladzovacie brány v centre, dávkovače vody
 • Čistenie vpustí dažďovej vody, aktívna spoluúčasť pri opravách v školských zariadeniach
 • Nová webová stránka spoločnosti www.komvak.sk

Dokument Správa o faktických zisteniach „Due dilligence“ je zverejnená TU.

Primátor tiež informoval prítomných o tom, že požiadal riaditeľa spoločnosti Comorra Servis o poskytnutie informácií ohľadom vybudovania odplynovacieho zariadenia na území termálneho kúpaliska. Na základe oznámenia riaditeľa organizácie odplynovanie termálnej vody na kúpalisku prebieha plynule, preto pre kúpalisko ani návštevníkov neznamená žiadnu hrozbu. V spojitosti s využitím plynu sa hľadá ešte výhodné riešenie. Zhotoviteľ firma Riama First Kft. ešte dielo neodovzdala, nakoľko sa rieši a skúša kogeneračná jednotka na výrobu elektrickej energie. Pri odovzdávke bude spôsobilosť a funkčnosť celej jednotky preskúmaná znalcom v danej problematike. Podľa vyjadrení zhotoviteľa, tento čaká na príslušné úradné povolenia zo strany tunajších inštitúcií.
Všetky informácie v tejto súvislosti poskytol primátor mesta aj poslancom mestského zastupiteľstva.