Mix 2018. 10. 24.

„Ľudová hračka – vyrob si ju sám!”

Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola na Bratislavskej ceste v Komárne  je v týchto dňoch miestom zážitkového učenia sa žiakov základných škôl formou tvorivých dielní. V tejto škole sa realizuje projekt „Ľudová hračka – vyrob si ju sám!”

Ľudové umenie možno považovať za jeden zo základných pilierov národnej kultúry.  Tradičným ľudovými remeslami sa zaoberá už iba málo jednotlivcov. Niektoré druhy ľudových remesiel zanikli, iným zánik hrozí. Jednou z hlavných príčin tohto stavu je skutočnosť, že žiaci, študenti a mladí ľudia neprichádzajú do styku s ľudovým umením a až na výnimky ľudové umenie nevyhľadávajú. Ich prípadná účasť na podujatiach súvisiacich s ľudovým umením je spravidla pasívna. Dôsledkom tohto stavu je strata kontaktu s tradičnými ľudovými remeslami.

Cieľom projektu je oboznámiť žiakov s výrobu tradičných ľudových hračiek našich prarodičov  a naučiť ich vyrobiť si hračku z prírodných materiálov. Podujatie je určené žiakom vyšších ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity podujatia obsahujú prvky hudobnej, výtvarnej, estetickej a technickej výchovy. Zručnosti, ktoré žiaci získajú, môžu ďalej rozvíjať v záujmových krúžkoch, centrách voľného času a v súkromí formou záľub.

Aktívnou účasťou  žiakov základných škôl  v projekte „Ľudová hračka – vyrob si ju sám!” chceme oživiť, obnoviť a zachovať časť našej národnej identity súvisiacej s regiónom, v ktorom žijeme. Účasť na podujatí môže byť motiváciou pre profesijnú orientáciu žiakov základných škôl.

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.