Mix 2019. 11. 25.

Mesto sa rozhodlo založiť nový útulok

Mesto Komárno dlhodobo spolupracuje s útulkom pre zvieratá v Hadovciach, presnejšie s Regionálnym centrom – Sloboda zvierat Komárno.

Vedúca tohto centra Agneša Jelínková v januári tohto roka z osobných dôvodov z funkcie konateľa odstúpila a členovia Regionálneho centra Slobody zvierat v Komárne na základe návrhu bývalej štatutárky za konateľa zvolili Pavla Petruša.

Nový konateľ na začiatku februára na zasadnutí Komisie verejného poriadku a dopravy pri mestskom zastupiteľstve (MZ) predstavil nové plány ohľadne prevádzkovania útulku pre zvieratá. Okrem mesačného príspevku vo výške 800 eur, mesto prisľúbilo novému vedúcemu útulku aj spoluprácu. Po niekoľkých mesiacoch Pavol Petruš, nový konateľ útulku, oboznámil členov Komisie verejného poriadku a dopravy pri MZ so zlou situáciou, ktorá vládne v útulku v Hadovciach. Po vymenovaní negatívnych skúseností s Agnešou Jelínkovou a konkrétností vyhlásil, že sa vzdáva funkcie štatutárneho zástupcu Regionálneho centra Slobody zvierat Komárno. V nadväznosti na toto svoje rozhodnutie Pavol Petruš, konateľ centra, doručil Mestskému úradu „Dohodu o ukončení zmluvy o výpožičke pozemku“ a „Dohodu o ukončení zmluvy o odovzdávaní a prevzatí odchytených a túlavých psov“. Tieto dohody primátor Béla Keszegh odmietol podpísať z dôvodu, že mesto si naďalej cení a podporuje činnosť útulku. Napriek tomu štatutár útulku trval na vypovedaní zmlúv. Z tohto dôvodu mesto muselo ukončiť, resp. vypovedať uvedené zmluvy s útulkom.

Mesto Komárno odmieta tvrdenia Agneše Jelínkovej, že s predmetným pozemkom by malo plány, alebo, že by k ukončeniu zmluvného vzťahu došlo z dôvodu výstavby obytnej zóny neďaleko útulku. Pani Jelínková viackrát žiadala od mesta nie malé financie za stavby, ktoré sú postavené v útulku bez príslušných povolení a ňou generované konflikty trvajú už viac rokov.

Z týchto dôvodov sa mesto rozhodlo, že v blízkej budúcnosti postaví vlastný útulok pre zvieratá, ktorý bude prevádzkovať za lepších podmienok prostredníctvom dôveryhodných a spoľahlivých partnerov, ktorí to myslia vážne s opustenými zvieratami. Až do vybudovania nového domova pre psíkov, pôvodný útulok, resp. Regionálne centrum – Sloboda zvierat môže v Hadovciach napriek vypovedaní zmluvy pokračovať v činnosti. Mesto Komárno sa naďalej postará o túlavé psy.

V Komárne je evidovaných 2325 majiteľov psov. V posledných rokoch mesto vybudovalo tri verejné výbehy pre psy a okrem toho v klientskom centre úradu občania pri zaplatení dane za psa dostávajú hygienické vrecúška na psie extrementy.