Kultúra 2016. 11. 04.

Moderné školy musia žiakov baviť

V tomto duchu sa rozhodli pedagógovia Základnej školy Pohraničnej v Komárne zrealizovať vlastný vzdelávací projekt pre svojich žiakov. Hlavným poslaním projektu bolo vzdelávanie v malých skupinách a čitateľská gramotnosť.

dscn0190

Aktivity pre žiakov prebiehali dva dni v pätnástich vzdelávacích centrách: v školskej knižnici „Ľudovíta Štúra“, v ekoučebni, v Robolabe, v tabletovej učebni, v Babičkinej kuchynke, vo Výtvarnom ateliéri, v Hrnčiarskej dielni, v Hudobnom salóniku, v spoločenskej miestnosti, v prírodovedno-chemickom laboratóriu, vo fitmiestnosti, v dvoch telocvičniach a na dopravnom ihrisku.

Žiaci vo vekovo zmiešaných kolektívoch (od prváka až po deviataka) získavali interpersonálne zručnosti a zručnosti pri práci v malých skupinách. Upevňovala sa u nich vzájomná pozitívna závislosť. Pretože to, čo dnes dieťa dokáže v spolupráci s druhými, to dokáže zajtra samo.

dscn0212

Väčšina aktivít bola viazaná na čítanie a učenie sa prostredníctvom čítania, ktoré je základnou akademickou zručnosťou, dôležitou pre školskú úspešnosť vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach vzdelávania. V knižnici sa precvičovala schopnosť spracovávať informácie v texte, analyzovať a vyvodiť ponaučenie z Ezopových bájok a reprodukovať text formou obrázkového písma. Vo Výtvarnom ateliéri sa znázorňoval prečítaný text z knihy Tradície na Slovensku vo forme kalendára sviatočných dní. Schopnosti vedieť zaobchádzať s písomnými textami bežne sa vyskytujúcimi v životnej praxi sa priúčali vo viacerých centrách: technický návod na skonštruovanie Legovýťahu a vybudovanie hmyzieho hotela, postup chemického pokusu na vytvorenie nezvyčajných farebných kvetov, pracovný postup pri rôznych technikách modelovania hliny, kulinársky recept na vyhotovenie pokrmu, dekódovanie textu názvoslovia športových úkonov a ich využitie pri tvorbe spoločného živého obrazu z vlastných tiel. Interdisciplinárne prepojenie biológie a matematiky sa premietlo do podoby logických a praktických úloh v ekoučebni na školskom dvore. V laboratóriu sa aplikovali prvky zážitkového vyučovania pri spoznávaní byliniek všetkými zmyslami a ich následného spracovania do herbára. Informačné technológie a multikultúrna výchova sa stretli pri anglicko-nemecko-ruských jazykových aktivitách. Na dopravnom ihrisku sa za prítomnosti príslušníkov dopravnej polície riešili modelové situácie a svoje zručnosti si žiaci overovali na dráhe pre odvážnych.

dscn0229

K podpore učenia, koncentrácie, ako aj k ukľudneniu mysle blahodarne prispeli cviky jogy pod vedením lektorky a pre posilnenie tela tréning s olympionikom Erikom Vlčekom. Päťdesiatročnú tradíciu volejbalu na našej škole a Majstrovstvá sveta vo volejbale z roku 1996 konané v Komárne  im predstavil zakladajúci a dlhoročný tréner Ondrej Óváry, od ktorého si osvojovali aj techniku hry. Ďalšími vzácnymi hosťami, odborníkmi pre jednotlivé disciplíny, boli PaedDr. Cs. Dorotovičová, PhD., z Podunajského múzea v Komárne,  Mgr. R. Filková, riaditeľka Knižnice J. Szinnyeiho v Komárne, I. Havelová, majsterka odbornej výchovy na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Komárne,  Mgr. K. Pallyová, Mgr. M. Koraiová, Mgr. I. Sádovská a Mgr. J. Podhorný, bývalí dlhoroční pedagógovia našej školy s bohatými skúsenosťami. Odbornú pomoc poskytli aj príslušníci Dopravného inšpektorátu OR Policajného zboru v Komárne.

dscn0294

Na projekte participovali aj naši rodičia: A.Mahajan, pestovateľka bioplodín, zaoberajúca sa prípravou zdravých pokrmov, Ž. Hodeková a A. Grófová, reprezentantky vo volejbale a R. Beneš. Participácia rodičov vo vzdelávaní je jedným z nevyhnutných predpokladov nielen úspešného napredovania detí v školách, ale aj rozvoja kultúry medziľudských vzťahov a vytvárania pozitívnej klímy v školskom prostredí.

Rôznorodé výstupy z jednotlivý aktivít, nadšená reakcia žiakov a hladký priebeh vzdelávacieho projektu potvrdili splnenie nášho zámeru: využitím inovatívnych trendov vo vyučovani nájsť spôsob vyučovania, ktorý dáva veciam zmysel a vytvára modernú školu, ktorá žiakov baví.

dscn3987 dscn4054 dscn4092 dscn4101 dscn4152 dscn4191 dscn4224 dscn9961