Mesto 2016. 10. 04.

Prihláste sa za mestského policajta!

Mesto Komárno – Mestská polícia v Komárne v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na miesto príslušníka mestskej polície.

Zoznam požadovaných dokladov:
  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
  • štruktúrovaný životopis,
  • odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  • overenú kópiu potvrdenia o maturitnej skúške (maturitné vysvedčenie),
  • súhlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo je možné vyžiadať na MsP).
Do žiadosti uveďte svoj e-mail a svoje mobilné telefónne číslo.
Požiadavky a kritériá pre uchádzačov:
  • fyzický vek nad 21 rokov,
  • úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
  • bezúhonnosť,
  • telesná, duševná a odborná spôsobilosť na plnenie úloh obecnej polície,
  • ovládanie štátneho jazyka.
Iné jazykové znalosti, ako aj práca s PC vítané.
Svoju žiadosť s požadovanými prílohami odovzdajte (alebo zašlite poštou) najneskôr do 24.10.2016 do 15:00 h. v podateľni Mestského úradu na Nám. gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno, alebo na stálej službe Mestskej polície na ul. Hradná 3692, 945 01 Komárno, obálku označte „Výberové konanie – Mestská polícia“.
Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady budú vyzvaní na ústny pohovor, a to najneskôr 7 dní pred konaním pohovoru.
-Mesto Komárno-