Mesto 2019. 01. 08.

Výberové konania na obsadenie funkcií Mestského úradu

Mesto Komárno  v súlade  s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  vyhlasuje
Výberové konania na obsadenie nasledovných  funkcií:
Predpokladaný termín nástupu do práce: marec 2019
Podrobné podmienky vyhlásených výberových konaní,  ktoré obsahujú kvalifikačné predpoklady, požiadavky a iné kritériá, zoznam požadovaných dokladov ako aj termín a miesto odovzdania žiadosti o prihlásenia sa do výberového konania je zverejnené  na webovej stránke mesta Komárno a na úradných tabuliach mesta Komárno.