Región 2013. 11. 02.

Rozhovor s P. Oremusom, kandidátom na predsedu nitrianskeho VÚC

Kandidát na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Peter Oremus kandiduje ako nezávislý. Chce zvýšiť úroveň zdravotnej starostlivosti v kraji, zlepšiť čerpanie zdrojov z fondov Európskej únie a dať viac peňazí na rekonštrukcie ciest. 

Aké sú vaše priority v oblasti regionálneho školstva a rozvoja stredných škôl?
Je nutné optimalizovať sieť stredných škôl. Potrebné je zníženie energetickej náročnosti prevádzky budov stredných škôl, pružné reagovanie na potreby trhu zavádzaním nových vzdelávacích odborov, ako sú napríklad IT technológie, zelené technológie, nanotechnológie, či cestovný ruch. Je potrebné zapojiť podnikateľský sektor do prípravy študentov zavedením odbornej praxe, dobudovať centrá odbornej prípravy. Vzhľadom na poľnohospodársky ráz regiónu vychovávať kvalifikovanú pracovnú silu do poľnohospodárstva, potravinárskeho a spracovateľského priemyslu, podporiť výučbu remesiel. Je potrebné nájsť spôsob zatraktívnenia technických odborov pre študentov.

Aké sú vaše priority v oblasti dopravy, dopravnej obslužnosti kraja, resp. rekonštrukcie ciest II. a III. triedy?
Po 12 rokoch fungovania VÚC chcem doriešiť so štátom spôsob majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod cestami II. a III. triedy. Treba vypracovať a schváliť Plán rekonštrukcií ciest v kraji výhľadovo na 10 rokov, odpolitizovať riadenie regionálnych správ údržby ciest (RSÚC) a nahradiť ho profesionálnym vedením. Chcem dosiahnuť, aby bol navýšený objem peňazí na opravy a bežnú údržbu, zvýšiť stav pracovníkov a cestárov a dosiahnuť konkurencieschopnosť RSÚC, poskytovať služby obecným samosprávam a aj súkromnému sektoru. Je nutné dostať viac peňazí do ciest z vlastných zdrojov. Transparentnými verejnými obstarávaniami a využitím bankových úverov. Základ financovania vidím v maximálne efektívnom čerpaní eurofondov. Treba hľadať spôsob spoplatnenia kamiónov tranzitujúcich po cestách II. a III. triedy, vybudovať integrovaný dopravný systém verejnej dopravy v regióne a presadzovať prevod akcií dopravných podnikov ARRIVA, a. s., Nitra a Nové Zámky zo štátu na NSK.

Akým spôsobom chcete rozvíjať zdravotnú starostlivosť a zvyšovať úroveň nemocníc v Leviciach a Topoľčanoch?
Iniciujem dialóg s lekárskou komorou. Napravím deformácie v nájomnej zmluve, podpísanej predsedom NSK z roku 2005 so spoločnosťou FORLIFE Komárno, n. o. Nemocnice musia byť pod kontrolou NSK, som proti vstupu investora do nemocníc. V správnej rade Nemocnice s poliklinikami, n. o., nahradím politických nominantov profesionálnymi manažérmi. Prenájmom a odpredajom nevyužitého majetku NSK získam ďalšie finančné prostriedky do zdravotníctva. Zisk z lekární zriadených NSK investujem do nemocníc. Znížim energetickú náročnosť budov, prehodnotím opodstatnenosť existencie spoločnosti ENERGO-SK.

Aké sú vaše priority v oblasti cezhraničných projektov a cezhraničnej spolupráce?
Vyhodnotím prínos z doteraz podpísaných zmlúv s partnerskými krajinami a ich ekonomický vplyv na rozvoj nášho regiónu, z hľadiska počtu nových pracovných miest, investícií, turistov, kultúrnych akcií… Cezhraničnú spoluprácu zameriam na aktivity s malými a strednými podnikateľmi, s cieľom zvýšiť zamestnanosť v kraji. Oživím projekt Ipeľských mostov, cestný koridor spájajúci Jadranské a Baltské more.

Aké sú vaše priority pri využívaní eurofondov?
Zintenzívnenie čerpania eurofondov do ciest aj z Operačného programu Doprava, z ktorého doteraz NSK nečerpal ani euro, nielen z Regionálneho operačného programu. Chcem využiť eurofondy v školstve, z operačných programov spravovaných ministerstvom školstva. V oblasti životného prostredia dobudovaním kanalizácií a čistiarní odpadových vôd z Operačného programu Životné prostredie. Eurofondy sa dajú využiť aj pri podpore nových technológií spracovania odpadov, na elektronizáciu služieb a zavedenie širokopásmového pripojenia na internet, pri zatepľovaní budov a znižovaní energetickej náročnosti aj prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Zriadim informačné centrum – miesto prvého kontaktu s komplexným poskytovaním informácií o eurofondoch. Čerpanie z fondov dosiahnem dôsledným manažérskym riadením Úradu NSK a jeho odborov.

Aké sú vaše priority v oblasti regionálneho rozvoja, rozvoja cestovné ruchu či agroturistiky?
Zlepšenie kvality životného prostredia zabezpečím dobudovaním kanalizácií a čistiarní odpadových vôd na území kraja, znížením množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládky a podporou nových technológií spracovania odpadov. Zameriam sa na programové obdobie 2014-2020 v čerpaní finančných prostriedkov cez verejno-súkromné partnerstvá v prístupe LEADER. Podporím všetky formy cestovného ruchu v zmysle novej Stratégie cestovného ruchu NSK, budovanie cyklotrás, propagáciu termálnych prameňov, agroturistiky a iné.

TEXT: TASR
FOTO: topky.sk