Región 2013. 11. 06.

Rozhovor so M. Belicom, kandidátom na predsedu nitrianskeho VÚC

Pokračovať v pozitívnom trende hospodárenia kraja chce v prípade svojho zvolenia za predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja 62-ročný Milan Belica. Súčasný predseda kraja je v tejto funkcii nepretržite od roku 2001. Kandiduje ako nestraník na kandidátke Smeru-SD s podporou SNS a Agrárnej strany vidieka.

Vo funkcii predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja pôsobíte už tri volebné obdobia. Bolo pre vás výhodou, že ste mohli kontinuálne pokračovať v rozbehnutej práci?
Nitriansky samosprávny kraj dosiahol v uplynulých volebných obdobiach veľmi priaznivé hospodárske výsledky. S peniazmi daňových poplatníkov narábal maximálne efektívne a hospodárne, v dôsledku čoho je najmenej zadlžený zo všetkých krajov na Slovensku. V rozpočte má vytvorenú najväčšiu rezervu a jeho finančná kondícia je raz najlepšia, inokedy druhá najlepšia na Slovensku. V nadchádzajúcom volebnom období si teda budeme môcť dovoliť transformovať práve tú spomínanú finančnú rezervu vo výške takmer 16 miliónov eur do investícií. Smerovať by mali do sociálnej oblasti, školstva, zdravotníctva, dopravy a regionálneho rozvoja.

Práve vytváranie finančnej rezervy vaši oponenti kritizujú. Považujú za neefektívne vytvárať rezervu v čase, keď kraju chýbajú peniaze na zabezpečenie nevyhnutných investičných akcií.
Kritizovaná finančná rezerva nám v nadväznosti na zlepšujúci sa svetový ekonomický vývoj umožní začať s výraznejšou hospodárskou expanziou kraja. Vždy som predsa deklaroval, že rezervu tvoríme nielen na horšie časy a na odstraňovanie nečakaných havárií či iných problémov, ale aj ako nástroj na spustenie expanzívneho hospodárenia v čase, keď sa už vytrácajú dôsledky svetovej hospodárskej krízy. Veď my sme mali potrebné prostriedky aj vtedy, keď klesal daňový príjem. Jeho výpadok sme vykrývali práve prostriedkami z rezervy.

V akom stave preberie novozvolený predseda kraja rezorty školstva a zdravotníctva?
V školstve postupne pokračuje proces budovania centier odbornej výchovy, kde dostanú mladí ľudia špičkové vedomosti o najnovších technológiách vo svojom odbore a kvalitne sa tak pripravia na svoje profesijné uplatnenie. V zdravotníctve sa nám nielenže podarilo vyrovnať dlh i záväzky našich nemocníc, ale ich hospodárenie je už plusové, a to i napriek tomu, že sa museli vyrovnať s problémami spôsobenými nezodpovedným hospodárením zastupiteľstva v prvom volebnom období. Situácia sa dokonca mení aj v tom, že do našich nemocníc už môžeme investovať aj viac z vlastných prostriedkov, najmä vďaka spomínanej finančnej rezerve.

 Pravidelným terčom kritiky je nielen v Nitrianskom kraji stav ciest, predovšetkým ciest II. a III. triedy. Je reálne urýchliť rekonštrukciu týchto ciest v nasledujúcom období?
V doprave dochádza k tomu, za čo sa osobne zasadzujem už od roku 2009, aby boli a od 1. januára 2014 už aj budú prijaté opatrenia, ktoré zabránia ťažkej kamiónovej doprave nadmerne ničiť konštrukčne slabšie cesty II. a III. triedy. Tak sa umožní vyšším územným celkom udržiavať tieto komunikácie na dobrej úrovni a zároveň sa ochráni nielen ich majetok, ale často aj majetok samotných občanov. Zlepší sa aj proces efektívneho investovania do cestných telies bez obáv z ich zmarenia či zničenia takýmto druhom dopravy.

Vzhľadom na dobré hospodárske výsledky v minulom volebnom období si môžeme prostredníctvom prímestskej autobusovej dopravy dovoliť udržať a rozvíjať mobilitu našich občanov. Rovnako si môžeme dovoliť pokračovať v investíciách do našich ciest II. i III. triedy, ktoré budeme opravovať a rekonštruovať rýchlejšie ako doteraz. Pritom len za posledné volebné obdobie sme opravili a zrekonštruovali takmer 250 kilometrov ciest za zhruba 39 miliónov eur. Mojím cieľom do nastávajúceho volebného obdobia je, aby sme mali 90 percent ciest v kategórii dobrá úroveň.

Nitriansky samosprávny kraj hraničí s Maďarskou republikou. Ako hodnotíte vzájomnú spoluprácu v oblasti cezhraničnej spolupráce a v čom vidíte rezervy?
Zo strany Bruselu bolo, žiaľ, riadenie fondov cezhraničnej spolupráce zverené vláde Maďarska. Ako sa ukazuje, bolo to rozhodnutie chybné, čo priznala už aj maďarská strana. Nitriansky samosprávny kraj preto komunikuje s príslušnými orgánmi v tom duchu, že nie sme spokojní s procesom čerpania týchto prostriedkov a požadujeme, aby aj obce na slovenskej strane Ipľa mohli intenzívnejšie využívať túto formu pomoci. Zároveň budeme presadzovať, aby sa lídrom cezhraničnej spolupráce stalo Slovensko.

Do akej miery dokázal Nitriansky samosprávny kraj v uplynulom období čerpať eurofondy a v ktorých oblastiach je potrebné zvýšiť v ďalšom období aktivitu?
Pokiaľ ide o Regionálny operačný program, za ktorý kraj zodpovedá, jeho fondy sú v Nitrianskom samosprávnom kraji využívané takmer na 100 percent. Správy riadiaceho orgánu, vrátane viacerých auditov, neodhalili u nás žiadne pochybenia. Vďaka týmto fondom boli revitalizované centrá 110 obcí na území nášho kraja, čím sa zvýšila ich atraktivita pre cestovný ruch. Cítime však potrebu intenzívnejšie pracovať práve v prospech cestovného ruchu, najmä jeho propagácie, a to aj napriek tomu, že Nitriansky samosprávny kraj nemá napríklad také prírodné podmienky na rozvoj cestovného ruchu, aké majú niektoré iné kraje v podhorských a horských oblastiach. Regionálny rozvoj postavíme na dobre vybudovaných základoch prístupu Leader a z neho získané skúsenosti využijeme na dobrú prípravu nového plánovacieho obdobia pri čerpaní veľmi výhodných peňazí z Kohézneho fondu Európskej únie.

TEXT: TASR
FOTO: TASR