Región 2013. 11. 06.

Rozhovor s V. Mokráňom, kandidátom na predsedu nitrianskeho VÚC

Stavebný inžinier Viliam Mokráň kandiduje na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) za Kresťanskú ľudovú stranu. K jeho prioritám patrí prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce, efektívna dopravná infraštruktúra a lepšie využívanie eurofondov. 

Aké sú vaše priority v oblasti regionálneho školstva a rozvoja stredných škôl?
Školstvo potrebuje modernizáciu a jasné priority. Existujúci vzdelávací systém veľmi slabo reaguje na potreby hospodárskeho a spoločenského vývoja. Je to daň za nedotiahnuté a zle nastavené reformy, napríklad zle realizovanú decentralizáciu školstva na samosprávu, na neúspešné experimenty, ktoré spôsobili viac chaosu, nervozity v učiteľskej obci, ako aj znižovanie kvality žiakov a študentov vo vzdelávaní s nárastom byrokracie. Zabúda sa, že školstvo, spoločne s vedou, je najdôležitejším akcelerátorom ekonomiky. Mnohí, ktorí rozhodujú o tom, aké má byť školstvo v nasledujúcich rokoch, si myslia, že školstvo je biznis, že je to podnikateľský subjekt, ktorý vo vzdelávaní podniká za štátne a pritom výsledky sú veľmi slabé.

Prioritou musí byť prepojenie nášho vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce. Musí tomu predchádzať spoločenská diskusia o tom, čo študentom ponúkajú školy a či je táto ponuka adekvátna. Je neprijateľné, že sa napríklad gymnázia nechápu ako výberové, elitné školy, že sa z nich postupne vytráca výraznejšia orientácia na technické a prírodné vedy, že sú prijímaní aj trojkári a štvorkári. Pokiaľ hovoríme o technickom stave škôl, je to katastrofálne. Mnohé potrebujú investície na opravy a do skvalitnenia vybavenia. Podobne treba modernizovať stredné odborné školy s prepojením na odbory, ktoré potrebujú zamestnávatelia, vrátiť sa k priemyslovkám s jasnými názvami, v ktorých oblastiach pripravujú študentov, aj s vytváraním firemných škôl.

Mojou prioritou bude podpora modernizácie škôl a podpora takého vzdelávania mladých ľudí, ktoré bude reagovať na aktuálne požiadavky na trhu práce a nebude vychovávať mladých ľudí pre úrady práce. Školstvo nemôže garantovať absolútnu zamestnanosť, ale malo by byť zárukou osobnostných, profesionálnych a napokon aj morálnych kvalít ľudí.

Aké sú vaše priority v oblasti dopravy, dopravnej obslužnosti kraja, resp. údržbe a rekonštrukcii ciest 2. a 3. triedy?
Cieľom tejto priority je odstrániť neuspokojivé parametre dopravnej infraštruktúry a vytvoriť podmienky pre zvýšenie efektivity a kvality dopravného systému na národnej a regionálnej úrovni, pri súčasnom znížení negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie. Očakávané prínosy z pohľadu rozvoja dopravnej infraštruktúry budú kvantifikované v podobe merateľných výstupov v oblasti vyriešenia rozvoja regionálnej železničnej dopravy, kvalitného cestného spojenia medzi jednotlivými regiónmi, medzi krajskými mestami navzájom a medzi krajskými mestami a Bratislavou. Najvyššou prioritou v oblasti dopravy je vytvorenie spoľahlivých a dobre prepojených dopravných tepien. Na prvom mieste je preto vytvorenie spojenia medzi dvoma hlavnými ekonomickými centrami, Bratislavou a Košicami, cestami vyššej triedy a železnicou.

Aj cesty 2. a 3. triedy sú veľmi dôležité v dopravnom systéme, ak chceme, aby všetko fungovalo. Dôraz by som kládol na zabezpečenie funkčnosti dopravného systému a na zníženie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie, rozvoj diaľničnej a železničnej siete v medzinárodných dopravných koridoroch, ktorý sa bude realizovať zo zdrojov Kohézneho fondu. Je samozrejmé, že opäť treba pripraviť komplexné riešenie problematiky dopravy, ako je riešenie zákazov jázd na cestách 2. a 3. triedy, ale aj nastavenie daní z motorových vozidiel.

Akým spôsobom chcete rozvíjať zdravotnú starostlivosť a zvyšovať úroveň nemocníc v Leviciach a Topoľčanoch?
Hodnotiť úroveň nemocníc, zdravotníckych zariadení je veľmi zložitá vec. Kvalitu poskytovaných služieb, liečby, ochoty personálu pomôže zistiť aj rebríček nemocníc, ktorý každý rok robia jednotlivé zdravotné poisťovne. Z nich sa možno dozvedieť, ktorá nemocnica je pre pacienta najvhodnejšia a kde sa o jeho zdravie postarajú najlepšie. Nemusí to byť vždy tá najbližšia. Z prieskumu spokojnosti vyplynulo, že pacienti boli najviac spokojní so správaním lekárov na oddelení a naopak, najmenej s kvalitou stravy. Komplexné hodnotenie kladie dôraz aj na efektivitu liečby.

Aké sú vaše priority v oblasti cezhraničných projektov a cezhraničnej spolupráce?
Treba sa pozrieť na to, čo v kraji máme a čo nemáme. S kým susedíme a podľa toho si musíme uvedomiť, že spolupráca závisí od spoločných projektov, ktoré môžu primiesť isté zlepšenie podmienok v regiónoch. Je potrebné poskytnúť podporu a zlepšiť podmienky pre nabiehanie nových firiem v cezhraničných regiónoch, rozvinúť spoluprácu medzi národnými a medzinárodnými partnermi. Zvlášť vede a podnikateľským sektorom treba zlepšiť podmienky pre zriaďovanie a rozširovanie podnikov na oboch stranách hraničného regiónu. Je potrebné vytvárať infraštruktúru, ktorá uspokojí potreby podnikov umiestnených blízko hraníc a podporovať ekonomické rozvojové projekty.

Je nutné podporovať cezhraničnú spoluprácu medzi vedou a podnikaním s cieľom podpory inovatívnych myšlienok. Treba tiež zintenzívniť hospodársku spoluprácu v pohraničnom regióne, a tak posilniť regionálnu ekonomiku a stimulovať export. Podporím vytvorenie cezhraničných sietí a platforiem hospodárskej spolupráce pre všetky sektory. Takisto podporím rozvoj nových cezhraničných obchodných služieb, vrátane súkromných a sociálnych služieb. Potrebné je aj vytvorenie informačných systémov a pomoc pre realizovanie podujatí.

Aké sú vaše priority pri využívaní eurofondov?
Treba venovať vyššiu reflexiu práce s európskymi prostriedkami na Slovensku a ich efektívne čerpanie pre krajinu. Protichodné záujmy rôznych politických a ekonomických skupín a boj o moc zasahujú do rozhodnutí, ktoré vyžadujú odborné posúdenie a istú mieru spoločenskej zhody. Zodpovedné štátne orgány v tejto situácii volia zdanlivo jednoduchšiu cestu a rozhodnutia presadzujú zväčša na politickej úrovni bez snahy o širšiu verejnú či odbornú diskusiu a konsenzus. To vedie k strate kontinuity a nestabilite pravidiel, zvyšuje pravdepodobnosť pochybení a prijatia nesprávnych rozhodnutí.

Eurofondy sa v EÚ prerozdeľujú už desiatky rokov, ich záber sa neustále rozširuje na nové regióny, či nové ciele podpory napriek tomu, že definované ciele nedokážu efektívne plniť. Negatívnym dôsledkom tejto politiky je nárast úlohy verejného sektora v spoločnosti, kedy väčšina eurofondov smeruje na podporu projektov realizovaných štátom či samosprávou a nárast korupcie a klientelizmu.

Aké sú vaše priority v oblasti regionálneho rozvoja, resp. rozvoja cestovného ruchu, agroturistiky…?
Tato otázka súvisí s čerpaním a využívaním EU fondov.

TEXT: TASR