Región 2013. 11. 05.

Rozhovor so S. Kováčom, kandidátom na predsedu nitrianskeho VÚC

So zámerom získať čo najväčší možný objem financií z európskych fondov v nasledujúcom volebnom období vstupuje do boja o post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja 51-ročný Stanislav Kováč. Dokumentarista a filmár z Nitry je nominantom Zmeny zdola, Demokratická únia Slovenska. 

Čo považujete za prioritu svojho volebného programu?
Hlavnou prioritou môjho programu je získať čo najväčší možný objem financií z európskych fondov. Vlastné príjmy NSK sú zatiaľ relatívne obmedzené a adekvátne nepokrývajú potreby budovania celej infraštruktúry kraja. Bez dostatočného finančného krytia sa nedá zlepšiť stav našich ciest, školstva, dopravy, zdravotného ani sociálneho zabezpečenia. V praxi to znamená aktívne vyhľadávať, motivovať a podporovať erudovaných odborníkov k realizácii kvalitných projektov. Treba tu nadviazať na výsledky súčasného manažmentu v tejto oblasti a umocniť ich. Nechcel by som ísť cestou úverov a zvyšovania zadlženosti.

Do ktorej oblasti by prednostne mali smerovať získané finančné zdroje?
Zdravotníctvo a školstvo fungujú na hrane únosnosti, svoje si pýta i doprava. Investičné a finančné stimuly by sa zišli v každej z týchto oblastí. Financovanie zdravotníctva je osobitný problém. Podľa mňa tu zbytočne odtekajú milióny na réžiu všetkých tých poisťovní, ktoré tu máme. Len si predstavte to veľké množstvo objektov a drahého vybavenia v nich, vrátane platov zamestnancov. Namiesto nich si viem za tie peniaze predstaviť kúpu nevyhnutne potrebných diagnostických prístrojov priamo do lekárskych ambulancií, uhrádzanie operačných výkonov. Treba sa zasadiť o zjednodušenie finančných tokov. Peniaze by mali ísť čo najkratšou cestou tam, kam patria, bez zbytočných medzičlánkov, kde sa ich objem výrazne znižuje. Toto je však úloha štátu, kraj ako taký tu sám nič nezmôže. Chce to rozsiahlejšie zmeny v celom štátnom systéme, vrátane legislatívnych. Tam bude smerovať moja iniciatíva.

Ako hodnotíte doterajšie výsledky kraja v získavaní financií z eurofondov?
Myslím si, že manažment NSK v tomto smere urobil kus práce a môže byť príkladom pre iné kraje. Tie trestuhodne premrhali veľa šancí na získanie financií z fondov EÚ. V našom kraji treba pokračovať v dobre nastúpenom trende. Podporil a ocenil by som odborníkov, ktorí dokážu v rámci jednotlivých operačných programov vypracovať kvalitné projekty. Pozitívne hodnotím najmä zrealizovanie opráv a modernizáciu viacerých cestných úsekov NSK, kde vo veľkej miere pomohli práve financie z fondov EÚ.

Ktorej oblasti života v NSK je podľa vášho názoru potrebné venovať väčšiu pozornosť ako doteraz?
Znepokojuje ma vysoké percento nezamestnaných mladých ľudí. Pružnejšie musíme reagovať na požiadavky praxe a podľa toho na mieru nastaviť študijné odbory. Samozrejme, že to je iba prvý krok. Ruka v ruke s tým musí ísť súbor ďalších opatrení smerujúcich k vytváraniu voľných pracovných miest. Bez ďalších investorov to nepôjde.

Uprednostňujem však domácich. Treba im vytvoriť priestor a dať mladým prácu. Inak príde nevyhnutná frustrácia zo života, absencia pracovných návykov a zmyslu pre zodpovednosť. Bohužiaľ, značná časť mládeže je tým poznačená už dnes. Sú sklamaní zo života a súčasných pomerov na Slovensku. Stratili dôveru v systém, kde sa valí jedna korupčná aféra za druhou. Milióny miznú a vinníci si beztrestne užívajú život. Mládež sa stáva apatickou a ignoruje spoločenské a politické dianie na Slovensku. Je priam zázrak, vidieť mladého človeka do 25 rokov pri volebnej urne. Dovolím si tvrdiť, že práve tento fenomén spôsobil nerovnomerné rozloženie politických síl na Slovensku.

Na okraji verejného záujmu je aj oblasť životného prostredia. Vždy sa pred ňou uprednostňujú “dôležitejšie” záujmy. Faktom však je, že sme si znečistili a v mnohých prípadov i otrávili vzduch, ktorý dýchame, vodu, ktorú pijeme a pôdu, z ktorej žijeme. Drancujeme prírodu takým tempom, že už nestíha regenerovať! Svojou činnosťou sme v prírode spustili procesy globálneho charakteru, ktorých vplyv môže ešte za nášho života dramaticky zmeniť usporiadanie sveta. Preto sa pojem “trvalo udržateľný rozvoj” musí stať našou väčšinovou životnou filozofiou, nielen formulkou na papieri. Inak tieto procesy nedokážeme zastaviť.

Zvýšenú pozornosť by som venoval i posilneniu terénnej sociálnej práce s bezdomovcami. Sú to prípady, kde sa inými formami tejto práce nedokázalo predísť ich sociálnemu vylúčeniu. Faktom je, že na našich uliciach bezdomovci pribúdajú ako huby po daždi, so všetkými negatívnymi dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú. Nikomu z nás nie je príjemné denne vídať toľké nešťastie, špinu a zanedbanosť. To musíme z našich miest a obcí odstrániť. Samozrejme kultivovanou a zákonnou formou.

Ktorými opatreniami môže NSK prispieť k vytváraniu nových pracovných miest a zlepšeniu podnikateľského prostredia ?
Vykonal by som opatrenia smerujúce k zvýšeniu transparentnosti výberových konaní pri prideľovaní verejných zákaziek. Tu je všeobecne najväčší priestor na prípadnú korupciu a odliv verejných financií spriazneným firmám. Z podnikateľských kruhov počuť hlasy, že s obálkami, v ktorých sú cenové ponuky, sa dá manipulovať a vraj unikajú informácie. Vykonal by som opatrenia na minimalizovanie akýchkoľvek možností takto konať. Týka sa to i dodatočného dofakturovania zákaziek verejného obstarávania.

V ktorej oblasti podľa vášho názoru nie sú potrebné výrazné zmeny a stačí kontinuálne nadviazať na doterajšiu prácu NSK?
Kontinuálne by som pokračoval v dobre nastolenom trende, udržať vyrovnaný rozpočet s určitou rezervou. Niektoré osobnosti verejného života držanie finančných rezerv za súčasného stavu kritizujú. Z môjho pohľadu je to však rozumné a určite by som sa usiloval tento trend udržať. Prečo? Napríklad na odstraňovanie škôd po povodniach, požiaroch a iných nepredvídateľných udalostiach. Ak by v kraji bolo strhnutých zopár mostov a povodňami zničených viacero cestných úsekov, tak čo? Povieme ľuďom, že nie sú peniaze na opravu, že do práce musia cestovať okľukou a sanitka sa k nim dostane s hodinovým meškaním, lebo kratšia cesta je poškodená?! Budeme takto rok či dva čakať na pomoc zvonku? Preto je dobré mať rezervu!

TEXT: TASR
FOTO: