Mesto 2016. 02. 26.

Rozšírili kapacitu ČOV v Komárne

Ekológiu vníma vedenie mesta Komárno veľmi citlivo. Dokazuje to fakt, že 25. februára 2016 za prítomnosti Petra Žigu, ministra životného prostredia SR, Lászlóa Stubendeka, primátora mesta Komárno, Gabriela Cséplőa, riaditeľa firmy KOMVaK, a množstva regionálnych politikov, úradníkov a novinárskej obce, odovzdali do prevádzky rozšírenú čističku odpadových vôd. Hodnota projektu bola vyčíslená na 5,1 mil. EUR, z ktorých 4,8 mil. EUR tvorili prostriedky EÚ a Slovenska, zostávajúcu časť bola spoluúčasť firmy KOMVaK, respektíve mesta Komárno.

Počas slávnostných príhovorov odznelo, že kapacita čističky sa touto investíciou rozšírila na 40 tisíc obyvateľov, čo umožňuje ďalší rast obytných zón ale aj hospodárskych jednotiek v meste. Počas výstavby boli postavené dve oveľké sedimentačné jednotky, jedna jednotka na vyhnívanie a splyňovanie, a dve kogeneračné jednotky, ktoré budú vyrábať zo vznikajúcich plynov elektrickú energiu. Približne 150 kW elektrickej energie vyrobenej za jednu hodinu sa využije na zníženie energetických nákladov, ktoré súvisia s prevádzkou čističky, čím sa zvýši jej hospodárnosť.
Čistá voda je dar, ktorý si v súčasnej dobe, keď je pre nás dostatok kvalitnej pitnej vody úplne samozrejmým, nie sme schopní ani patrične doceniť. Nie je to však všade také samozrejmé, ako u nás, najmä tu v Komárne, kde sa nachádza jeden z najväčších podzemných rezervoárov kvalitnej pitnej vody v celom stredoeurópskom regióne.
Je to náš spoločný poklad, naše rodinné striebro, ktoré musíme chrániť nielen pre našu súčasnú generáciu, ale najmä pre našich synov a vnukov. Preto sú investície vložené do čistenia odpadovej vody nesmierne dôležité, nakoľko nám dávajú šancu, že sa podzemná voda neznehodnotí a táto strategicky dôležitá surovina sa môže stať v budúcnosti zárukou kvalitného života a hospodárskeho blahobytu mesta a celého regiónu.

Fotogalériu zo slávnostného odovzdania čističky nájdete TU.

-Mesto Komárno-