Mesto 2013. 01. 23.

Šanca pre amatérskych filmárov – CINEAMA 2013

1. CINEAMA je celoštátna postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby. Je vrcholným podujatím v tejto oblasti umeleckej tvorby na Slovensku. Hlavným cieľom je prezentovať výsledky tvorby filmových amatérov v príslušnom roku a upriamiť pozornosť na ich hodnoty a vysokú umeleckú a technickú úroveň.
2. CINEAMA je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti amatérskej filmovej tvorby na Slovensku. Pomenovanie CINEAMA nadobudla po roku 1993.
3. CINEAMA je jedinou možnosťou komplexnej verejnej prezentácie amatérskej filmovej tvorby na Slovensku
4. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti a umeleckej tvorbe žiakov, študentov a občanov; jednotlivcov a členov filmových klubov.
5. Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie i technické schopnosti v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Vytvára priestor na filmové dokumentovanie, ale aj umelecké stvárnenie skutočnosti, priestor na autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností filmových amatérov, jednotlivcov i kolektívov.

Poslaním súťaže je podporovať rozvoj amatérskej filmovej tvorby, zvyšovať umeleckú úroveň jednotlivých filmových diel i celého slovenského amatérskeho filmu, popularizovať výchovu prostredníctvom tohto druhu vizuálneho umenia a poukazovať na jeho význam v komplexnej výchove. Napomáhať vyhľadávanie talentovaných tvorcov, zároveň vytvárať priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, vytvárať možnosť na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, priestor na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne.

Umožňovať rozvíjať talent aj technické danosti účastníkov – mladých tvorcov i dospelých autorov, prispievať k zmysluplnému využívaniu voľného času v intenciách súčasného spôsobu života. V rámci jednotlivých kôl súťaže vytvárať možnosti prezentácie, vzájomnej konfrontácie a inšpirácie pre všetkých záujemcov o tento druh tvorby prostredníctvom seminárov, hodnotiacich diskusií a iných foriem vzdelávacích podujatí. Využiť všetky podujatia na školiteľské účely pre metodikov regionálnych osvetových/kultúrnych stredísk, vedúcich filmových klubov i pedagógov základných umeleckých škôl s cieľom prispieť k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností či už v oblasti umeleckej tvorby, alebo v oblasti procesu technického spracovania jednotlivých filmových diel.

Cineama uputavka

Tešíme sa na všetkých amatérskych filmárov a ich diela!!!

Viac tu: http://www.ros-komarno.sk/products/cineama-2013/

 

Vyjadrite svoj názor