Mesto 2011. 04. 03.

Správanie je zrkadlo, v ktorom každý ukazuje svoju tvár…

V dňoch od 31.3 do 1.4 2011 prebiehali v Základnej škole na Rozmarínovej ulici v Komárne prezentačno-projektové dni pod názvom ,,Slušnosť je jedna z ciest úspechu a nie je to len slogan”.


Výchovným cieľom školskej akcie bolo rozšíriť medzi mládežou vedomie základných spoločenských pravidiel slušného správania. Prostredníctvom žiackych prezentácií a priestorových projektov mohli vybraní žiaci demonštrovať svoje názory na jednotlivé zložky etikety.

Predostreli svojim kamarátom prierez vývoja kultúrnosti v spoločnosti, základy spoločenského styku, základy stolovania, správania sa na verejnosri, základné hygienické návyky odievania a úpravy zovňajšku, etiketu používania mobilov, počítačov, internetu a sociálnych sietí. Toto poučné podujatie nebolo len oslavou snahy pre odborné slovo v prezentáciách, ale aj vizuálnym skvostom žiackych výtvarných prác, ktoré boli inštalované vo vestibule školy.

Podujatie podporilo chtivosť detí po informáciách, možnosť vyjadriť sa, opýtať sa a v neposlednom rade byť v centre diania jednotlivých tém. Pre najlepšie prezentačné tímy a triedne kolektívy, ktoré pracovali na výtvarných prácach, boli pripravené odmeny. Avšak tou najväčšou odmenou pre žiakov a pedagógov boli vyjadrenia, pochvaly a dokonca gratulácie tým, ktorí sa veľmi hutne a precízne chopili jednotlivých tém.

Mgr. Jana Krajanová
ZŠ Rozmarínová Komárno