Mix 2020. 07. 08.

V Nemocnici AGEL Komárno sa začala výstavba nového urgentného príjmu

Nemocnica AGEL Komárno dnes slávnostne odštartovala výstavbu nového urgentného príjmu v celkovej hodnote takmer 11,2 miliónov €.  Začatia výstavby sa zúčastnil predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ AGEL SK Michal Pišoja, predseda predstavenstva AGEL a.s. Aleš Herman. Nemocnica na tento projekt získala z eurofondov  9,2 miliónov €, z toho desiatimi percentami sa na spolufinancovaní projektu podieľa samotná nemocnica. Cieľom projektu, ktorý by mal byť hotový v decembri 2021, je zvýšiť úroveň a kvalitu poskytovanej urgentnej zdravotnej starostlivosti pre vyše 110 tisíc obyvateľov spádovej oblasti komárňanskej nemocnice. 

„V rámci projektu vybudujeme úplne novú budovu urgentného príjmu, ktorá bude umiestnená medzi existujúce časti nemocnice. Tým dosiahneme prepojenie dnes samostatne stojacich budov nemocnice. Dodaná bude aj nová zdravotnícka technika, zariadenia, súčasťou realizácie je aj modernizácia informačných a komunikačných technológií vrátane vybavenia vysokorýchlostným pripojením a nákupu softvérového vybavenia,“ objasňuje podstatu toho, čo sa v nemocnici uskutoční, riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno Miroslav Jaška.

Nový urgentný príjem bude mať 12 nových mobilných nemocničných lôžok, 9 vyšetrovacích lôžok, tri transportné lôžka, tri nové operačné sály vrátane osvetlenia, stropné RTG, mobilné RTG s ramenom, diagnostickú stanicu RTG, tri ultrasonografy, CT prístroj, ako aj centrálny monitoring vitálnych funkcií, štyri anestéziologické prístroje, päť defibrilátorov a dve operačné veže.

Hlavné prínosy nového urgentného príjmu:

 • centralizácia urgentných príjmov jednotlivých oddelení
 • pacient príde, resp. ho dovezie záchranná služba na jeden spoločný urgentný príjem 
 • prepojenie troch samostatných budov (chirurgicko-gynekologický pavilón, nový urgent, interný pavilón)
 • rozdelenie urgentu na verejnú a neverejnú časť
 • okamžitý bezpečný prevoz pacientov v rámci neverejnej časti na operačné sály
 • pohyb pacientov ,,suchou nohou“ v rámci troch budov nemocnice

Celkové investičné náklady urgentného príjmu: 11 187 000 €  

Z toho prípravná časť: 752 000 €

Prostriedky EÚ: 9 240 000 € (z toho spolufinancovanie nemocnice 924 000 €)

Ďalšie náklady spojené s výstavbou:  1 195 000 €

PRÍPRAVNÉ PRÁCE

Aby výstavba nového urgentného príjmu mohla začať, bolo potrebné zrealizovať celý rad prípravných prác. Ich súčasťou bola  sanácia  starej a nevyužívanej starej budovy kompresorovne. „Bola to budova bývalých skladov, ktorá slúžila na uskladnenie medicinálnych plynov a pripravoval sa tu stlačený vzduch pre medicinálne účely“, hovorí Marián Poliak, technicko-prevádzkový námestník Nemocnice AGEL Komárno. Likvidáciu budovy vrátane recyklácie vyše 300 ton sute, rozoberania a odvozu vyše 1 100 m3 tehál a kameňa, plošnej úpravy terénu zrealizovala spoločnosť  MATACO – Junior, s.r.o. Komárno, ktorá zákazku získala ako víťaz výberového konania.

Ďalšou dôležitou podmienkou, aby samotná stavba mohla začať, bola prekládka vnútorných (areálových) inžinierskych sietí, nachádzajúcich sa pod budúcou navrhovanou budovou. Najdôležitejšie pre bezproblémový chod nemocnice a predovšetkým pre pacientov, bolo vybudovať aj náhradné rozvody stlačeného vzduchu, kyslíka a záložného prúdu nízkeho napätia zásobujúce oddelenie ARO a súčasných operačných sál. ,,Dodávka týchto médií musí byť zachovaná pre nemocnicu nepretržite, 24 hodín denne, 7 dní v týždni,“ vysvetľuje riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška.

Samotnú výstavby nového urgentného príjmu realizuje víťaz výberového konania spoločnosť MENERT s.r.o. Šaľa.

ZMENY PRE PACIENTOV

Výstavba nového urgentného príjmu sa bude realizovať za plného chodu komárňanskej nemocnice. Všetci zainteresovaní sa budú snažiť, aby v čo najmenšej miere ovplyvnila chod nemocnice, isté organizačné zmeny sú však nevyhnutné.

 1. V rámci prípravy staveniska už došlo k vybudovaniu dočasného vjazdu a výjazdu pre vozidlá stavby z Petöfiho ulice.
 2. Kvôli tejto zmene musela byť natrvalo preložená pôvodná autobusová zastávka.
 3. V areáli nemocnice už bolo umiestnené nové dopravné značenie, ktoré bude platné po celý čas výstavby urgentu a ktoré každý návštevník nemocnice musí rešpektovať.
 4. Musel byť uzatvorený a presmerovaný hlavný vchod do pavilónu I. a oplotené stavenisko.
 5. Pred vybúraním prepojovacích chodieb do pavilónu I a pavilónu E sa vyprázdnia a uzatvoria priestory, do ktorých sa plánuje vybúranie stavebných konštrukcií a vybudovanie vyrovnávajúcich rámp.
 6. Pred začatím výstavby zadnej prepojovacej chodby do pavilónu E pri oddelení ARO sa vybuduje spevnená plocha pre príjazd zdravotníckych vozidiel a sprístupní sa vchod zo strany od pavilónu F.
 7. Pred uvedením novostavby urgentného príjmu do prevádzky je potrebné vykonať nevyhnutné stavebno-montážne úpravy na prízemí pavilónu I a E a na poschodí pavilónu E.

„Pohyb návštevníkov, ale aj pacientov a personálu nebude okrem vyššie uvedených zmien obmedzený. Prosíme však všetkých o trpezlivosť, pochopenie a ohľaduplné správanie sa v súvislosti s prebiehajúcimi stavebnými prácami. Tieto práce sú nevyhnutné, aby sme mohli našu nemocnicu zmodernizovať, a tým prispieť k zvýšeniu komfortu pre pacientov a úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti“, uviedol riaditeľ nemocnice M. Jaška. 

Nemocnica Komárno s viac ako 110-ročnou históriou je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Odbornú zdravotnú starostlivosť poskytuje na 11 lôžkových oddeleniach, 3 jednotkách intenzívnej starostlivosti, v 23 ambulanciách a 10 oddeleniach spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek.

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)