Mesto 2022. 06. 17.

Voda v časti Letecké pole je opäť pitná

Zhoršená kvalita pitnej vody na ul. Okružná cesta (v úseku od K. Kacza po ul. Zlievarenskú), ul. Zlievarenská, Baštová a ul. Krivá bola ku dňu 16.6. ODSTRÁNENÁ.

„KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. vás týmto informuje, že dňa 16.6.2022 sme odbržali výsledky rozborov pitnej vody zo dňa 10.6.2022, ktoré boli odobraté na ul. Baštová, Zlievarenská, Krivá a Ul. Okružná akreditovanou spoločnosťou a pitná voda VYHOVUJE v sledovaných parametroch v zmysle vyhlášky 247/2017 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody,“ informuje stránka KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

KOMVaK a.s. dnešným dňom ukončila montáž spätných klapiek na vodovodných prípojkách časti vetvy verejného vodovodu na časti ul. Baštová. Spätné klapky zabránia vniknutiu vody z iného zdroja do distribučného systému.

Zdroj: KOMVaK