Mesto 2015. 01. 23.

Zlikvidujme nelegálne skládky odpadu!

V ostatných rokoch sa mestu podarilo zlikvidovať nemálo čiernych skládok odpadu, ale ešte stále sú miesta, kde sa kopy smetí nanovo objavujú. Väčšina takýchto smetísk leží na cudzom, nie mestskom majetku, napriek tomu v zmysle zákona musí tieto nelegálne skládky likvidovať mesto na vlastné náklady.
Prednedávnom v mestskej časti Nová Stráž prebehla kontrola vedenia mesta a úradu a zistilo sa, že aj v súčasnosti sú v katastri mestskej časti tri takéto smetiská. Týka sa to najmä záhradkárskej oblasti Vadaš. V tejto veci nesmieme obísť ani zodpovednosť ľudí žijúcich v tejto časti obce, nakoľko svojim konaním znehodnocujú svoje okolie nielen z estetickej stránky, ale sa vystavujú aj riziku zo zdravotného hľadiska, nakoľko odpad môže byť aj toxický a jedy môžu presiaknuť aj do spodných vôd a ohroziť čistotu pitnej vody.
Treba si uvedomiť, že kladenie odpadu na nelegálnu skládku môže byť až trestným činom, preto je občianskou povinnosťou aj nahlásenie takejto činnosti mestskej alebo štátnej polícii.
Väčšie množstvo odpadu sa z času na čas nahromadí v každej domácnosti, aj v prípade obytných domov, ale aj takéto prípady sa dajú riešiť legálnym spôsobom. Ani rozmernejšie kusy nemusíme ukladať vedľa smetných kontajnerov (čo je tiež trestné), ani na nelegálne skládky, nakoľko je možnosť takýto odpad po preukázaní totožnosti bezplatne uložiť na mestskom zbernom dvore na Harčáši, čím je možné predísť riziku zaplatenia mastnej pokuty a uvedomelejší občan môže mať dobrý pocit aj z toho, že prispel k tomu, aby bolo naše mesto čistejšie a krajšie.
Na zbernom dvore sa odpad ukladá do veľkorozmerných kontajnerov roztriedené. Je radostné, že túto možnosť využíva čoraz viac občanov mesta. Odkedy dvor funguje, výrazne sa znížil počet nelegálnych skládok, ale sú ešte stále aj takí, ktorí z lenivosti alebo bezohľadnosti radšej riskujú. Preto sa mesto rozhodlo, že v nasledujúcich týždňoch podnikne veľkú kontrolnú akciu zameranú na nelegálne skládky a prítomnosť zberných odpadových nádob v častiach s rodinnou zástavbou, nakoľko používanie takzvaných kuka-nádob v prípade rodinných domov je v zmysle príslušného zákona a samosprávneho nariadenia povinné.
Čo sa týka starých a pokazených elektrospotrebičov, tie sa nepovažujú za komunálny odpad, čo znamená, že z právneho hľadiska povinnosť ich likvidácie nespadá pod mesto. Napriek tomu sa mesto snaží vyjsť v ústrety svojim občanom a povoľuje bezplatné uskladnenie takýchto zariadení (televízory, mikrovlnky a pod.) na zbernom dvore.
V prípade zeleného odpadu je pravidlo také, že záhradkár má povinnosť takýto odpad kompostovať. Čo však mnohí nevedia, alebo túto povinnosť obchádzajú, lebo na čiernych skládkach je veľa odpadu pochádzajúceho práve zo záhrad. Kto sa zeleného odpadu zbavuje nelegálnym spôsobom, riskuje nielen pokutu, ale zaťažuje svojim konaním aj mestský rozpočet, ba naviac svoju záhradu oberá o nepostrádateľné živiny, ktoré nie je možné nahradiť žiadnymi umelými hnojivami.
Ďalší problém vzniká, ak sa takýto odpad uloží vedľa zberných kontajnerov alebo nádob, čo zákon taktiež nedovoľuje. Takýto odpad sa odváža za zvýšené náklady, čo značne zaťažuje rozpočet mesta. Často sa vedľa kontajnerov ukladá aj drobný stavebný odpad po prerábkach bytov, veľakrát aj väčšie kusy (časti bytových jadier, staré okná, dvere atď.), čo je taktiež nelegálne. Práve na uskladnenie takéhoto druhu odpadu bol zberný dvor na Harčáši zriadený, aby mohli ľudia legálne uložiť aj svoj stavebný odpad. Treba však vedieť, že bezplatné uloženie stavebného odpadu platí len v prípade, ak prestavbu prevádza občan mesta ako súkromná osoba svojpomocne. Ak rekonštrukciu bytu prevádza podnikateľ alebo firma, tak sa musí postarať aj za odvoz a uloženie stavebného odpadu nie na zbernom dvore, ale na oficiálnej skládke odpadu za patričný poplatok.
Pre samosprávy sa tento rok črtá šanca, že náklady spojené s likvidáciou nelegálnych skládok budú z časti financované zo štátnych zdrojov. Z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia by malo byť disponovaných na tento cieľ 5-8 miliónov eúr. Samozrejme sa aj mesto Komárno bude uchádzať o dotáciu v rámci tohto programu, ale dovtedy sa všetky čierne skládky musia likvidovať za mestské – naše spoločné – peniaze.
Treba si preto uvedomiť, že vynášaním smetí na čierne skládky riskujú takýto neohľaduplní ľudia nielen pokuty a pohoršenie zo strany spoluobčanov, ale spôsobujú ujmu finančnú a spoločenskú celému mestu. Mestský úrad preto hľadá možnosť užšej spolupráce s občanmi Komárna, aby sme spoločne brali väčší ohľad na životné prostredie a viac dbali o čistotu v našom meste, aby sme mohli žiť čistejšom a krajšom prostredí a aj turisti od nás odchádzali s lepšími dojmami.