Mesto 2021. 10. 05.

Mesto spustilo zber kuchynského odpadu

V Komárne sa od októbra začal zbierať separovaný kuchynský odpad. Na tento účel sa postupne na sídliskách objavujú hnedé kontajnery a v lokalitách s rodinnými domami budú odovzdané vedrá, ktoré môžu rodiny vyložiť pre dom. Separovaním kuchynského odpadu a následnou recykláciou sa zvyšuje uvedomelosť voči prírode a zároveň sa znižuje poplatok, ktorý sa ukladá samosprávam.

Čo patrí do hnedého kontajnera?

 • Tuhé zložky kuchynského odpadu
 • Šupky z ovocia a zeleniny a ich zvyšky
 • Pokazené, zhnité ovocie a zelenina
 • Kávové a čajové zvyšky
 • Starý chlieb a pečivo
 • Zvyšky jedla (neskonzumované tuhé pokrmy)
 • Vaječné škrupiny
 • Mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia
 • Kvety a odrezky z rastlín
 • Potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené

Čo nepatrí do hnedého kontajnera?

 • Zmesový komunálny odpad
 • Triedené zložky komunálneho odpadu (papier/plasty/tetrapaky/sklo)
 • Prach z vysávača
 • Tekuté zložky bioodpadu (polievky, omáčky, voda)
 • Použitý jedlý olej a tuky z domácností
 • Zelený odpad zo záhrady (listy, konáre, tráva)

Takto vytriedený kuchynský odpad poputuje do vyhradeného 1100 l kontajnera na najbližšom stojisku na kontajnery.

Nepoužívajte obyčajné plastové vrecká či tašky! Odporúčajú sa kompostovateľné alebo papierové, inak by sa znehodnotil celý zber.

„Určite sa nájdu aj takí, ktorí sa obávajú, že takto vytriedený odpad bude zmiešaný aj s netriedeným. Vzhľadom na to, že tento druh odpadu bude odnášať iný poskytovateľ, rozhodne sa kvôli tomu nemusia obávať. Avšak, ak do tohto kontajnera budú obyvatelia hádzať aj iný, tam nepatriaci odpad, v tom prípade ho už poskytovateľ nemôže spracovať ako kuchynský odpad. Dúfame, že sa nám spoločne podarí zvýšiť mieru triedenia odpadu v Komárne,“ píše sa na stránke Mesto Komárno – Komárom Város.

Viac info: http://www.komarno.sk/sk/zber-kuchynskho-odpadu_4737-n.html