nedeľa, jún 16. - Jusztin (hu) - Bianka, Blanka (sk) 1 EUR = 322 HUF 20 °C
Mesto

Mesto Komárno ponúka byty na kúpu. Ako sa k nim dostať?

Mesto Komárno ku dňu 28. septembra 2010 vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž o nasledujúce bytové priestory:

Garsónka na III. poschodí na Klinčekovej ul. č. 4/27 v Komárne so súpisným číslom 2569, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 2351 vedeného na LV č. 8084 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 11 300 ,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním.

2-izbový byt na prízemí na Ul. budovateľská č. 56/19 v Komárne so súpisným číslom 1418, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 5449 vedeného na LV č. 9132 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 10 600,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním.

2-izbový byt na I. poschodí na Ul. budovateľská č. 58/31 v Komárne so súpisným číslom 1418, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 5449 vedeného na LV č. 9132 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 10 900,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,

2-izbový byt na I. poschodí na Ul. budovateľská č. 58/33 v Komárne so súpisným číslom 1418, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 5449 vedeného na LV č. 9132 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 11 200,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním.

2-izbový byt na II. poschodí na Ul. budovateľská č. 58/34 v Komárne so súpisným číslom 1418, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 5449 vedeného na LV č. 9132 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 12 000,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním.

Kto sa môže o majetok mesta uchádzať?
Každá tuzemská fyzická, alebo právnická osoba.

Ako sa môžete o majetok uchádzať?
Uchádzač zloží zábezpeku vo výške 10% z vyvolávacej ceny.

Návrh odovzdáte v obálke s označením „Neotvárať – obchodná verejná súťaž na odpredaj bytu“. Obálka musí obsahovať: Návrh na uzavretie zmluvy v štyroch exemplároch, list s identifikačnými údajmi účastníka, v prípade právnickej osoby doklad o právnej subjektivite (napr. výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace ) a doklad o uložení zábezpeky na účet mesta, OTP banka Slovensko a.s., číslo účtu: 7408930/5200.

Nezabúdajte, že uvedené dokumenty musia byť v slovenskom jazyku a MUSIA TO BYŤ ORIGINÁLY ALEBO NOTÁROM OVERENÉ KÓPIE a podaný návrh nie je možné odvolať.

Ak plánujete zvyšok ponúknutej kúpnej ceny platiť prostredníctvom úveru od finančných inštitúcií, ste povinný predložiť návrh na uzavretie zmluvy so zmluvou o zriadení záložného práva. Následne mesto podá návrh na vklad vlastníckeho práva a záložného práva do katastra nehnuteľností. Po zaplatení kúpnej ceny bytu na účet mesta, mesto vykoná úkony na výmaz záložného práva mesta z listu vlastníctva.

V prípade, že kúpna cena nebude zaplatená v stanovenej lehote, a to do 60 dní odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva, mesto má právo od zmluvy odstúpiť a zábezpeka prepadne v prospech mesta.

V prípade, že neuspejete, mesto je povinné vám zaplatených 10% z vyvolávacej ceny vrátiť do 14 dní od rozhodnutia.

Dokedy a kde sa môžete o tento konkrétny majetok mesta uchádzať?
Obálky je nutné odovzdať a zaevidovať do 15. októbra 2010, 12:00 v podateľni Mestského úradu v Komárne, Pevnostný rad č. 3.

Prehliadka predmetu súťaže: od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. v dňoch utorok a štvrtok na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru s Bytovým oddelením MsÚ. Tel. číslo: 035/2851 363.

Bližšie informácie získate na Bytovom oddelení, na adrese 945 01 Komárno, Pevnostný rad 3, prízemie, č.dv. 2A.

FEL