pondelok, január 21. - Ágnes (hu) - Vincent (sk) 1 EUR = 318 HUF -6 °C
Mesto

Prepravná služba a sociálny taxík mesta Komárna

V rámci starostlivosti o odkázaných občanov Komárna, mesto od 15. júla 2010 rozširovala svoje sociálne služby o prepravnú službu. Pomáha tým seniorom a ťažko zdravotne postihnutým občanom s obmedzenou hybnosťou a imobilným občanom, ktorým preprava spôsobuje problémy, alebo ktorí nemajú možnosť dopraviť sa autom napr. k lekárovi, do zdravotníckych zariadení na vyšetrenia, odbery alebo kontroly. Odkázaní občania budú môcť prepravnú službu objednať aj za účelom návštevy kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, napríklad starší občania ako dovoz do klubu pre dôchodcov, na návštevu k príbuzným a pod. Môžu túto sociálnu službu využiť aj vozičkári, keďže vozidlo Peugeot Boxer je špeciálne uspôsobené na prepravu osôb zo zdravotným obmedzením a vybavené nájazdovou rampou pre vozíky. Tlačivo občanovi, prípadne jeho rodinným príslušníkom alebo iným príbuzným poskytne Sociálny a správny odbor Mestského úradu v Komárne. Prepravná služba bude poskytovaná na celom území mesta Komárno v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod. Ak patríte medzi ľudí, alebo máte v rodine niekoho, kto má problém s pohybom a je odkázaný na prepravu osobným automobilom, sociálny taxík je služba, ktorú by mohol využiť. Ak ide o ťažko telesne postihnutého človeka s trvalými následkami a ten svoj stav preukáže „posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu“, získa nárok na prepravnú službu. Týmto dokladom sa treba preukázať na Sociálnom a správnom odbore Mestského úradu Komárno na adrese Pevnostný rad č. 3. Občania s nepriaznivým zdravotným stavom sa preukážu „potvrdením lekára o nepriaznivom zdravotnom stave“. Ak už budete mať vydané rozhodnutie o prepravnej službe od primátora, budete vždy uprednostňovaní. Nezáleží na tom, či chcete ísť k lekárovi alebo na poštu či úrad, taxík po vás príde domov, odvezie vás, kam budete potrebovať, počká vás, alebo sa po vás vráti a odvezie späť domov. Ale pozor, na zdravotné vyšetrenia, ošetrenia a rehabilitačné úkony musia byť jazdy objednávané minimálne 24 hodín vopred! Prepravná služba sa poskytuje na celom území mesta Komárno v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod. Sociálny taxík mesta je možné si objednať na telefónnom čísle 035 / 2851 205 v pracovných dňoch od 7.30 hod. do 15.30 hod. Úhrady za prepravu budú účtované v rozsahu od 0,25 eur/km do 0,40 eur/km, v súlade s nariadením mesta, a to závislosti od odkázanosti prepravovanej osoby s prihliadnutím na to, či občan má trvalý alebo prechodný pobyt v meste. Stojné na území mesta je 1,- eur/hodina.

FEL