Región 2019. 10. 21.

Cesta nie je ihrisko

Pod názvom „Cesta nie je ihrisko“ sa konalo slávnostné odovzdanie projektu Materskej školy Nový diel, elokované pracovisko Á. Fesztyho, v Hurbanove.

Projekt sa realizoval vďaka úspešnému projektu v rámci grantovej výzvy Nitrianskej komunitnej nadácie Tu sme doma finančne podporenej firmou Heineken Slovensko a.s.. Slávnostného prestrihnutia pásky a odovzdania projektu do užívania deťom v materskej škole na Árpáda Fesztyho sa okrem riaditeľky školy Gabriely Kádekovej zúčastnil aj primátor mesta Peter Závodský. Zámerom projektu bolo dobudovanie už existujúcej dopravnej cesty  pre dopravnú výchovu detí, ktorá bude slúžiť k praktickému využívaniu získaných teoretických vedomostí o dopravných pravidlách v cestnej premávke. Grant vo výške 2840 eur sa použil na spevnenie cesty, označenie stredovou čiarou, parkoviskom pre dopravné prostriedky, namaľovaniu prechodov pre chodcov, zakúpeniu dopravných prostriedkov pre deti, ako sú: formula, štvorkolky, odrážadlá. Deti prítomným hosťom zaspievali úvodnú pesničku na dopravnú tematiku a už sa nedočkavo hrnuli na svoje nové dopravné ihrisko, aby si vyskúšali, či naozaj všetko funguje tak, ako sa to zatiaľ len učili. Chodci križovali cestu, cyklisti brázdili po novom povrchu, semafor blikal, dopravné značky určovali pravidlá. Niektoré deti si vyskúšali vedomosti a pamäť aj v skladaní puzzle, pri tvorbe dopravných značiek z loptičiek, z vrchnáčikov. Bolo na nich vidieť, že ich rozhľad a vedomosti v dopravnej výchove sú naozaj bohaté.

Zaželajme deťom veľa radostných a šťastných chvíľ na tomto malom dopravnom ihrisku, aby ich pobyt na cestách v reálnom živote bol čo najviac bezpečný. Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám, že  vo svojom výchovnom programe školy venujú veľkú pozornosť aj dopravnej výchove a starajú sa o to, aby pohyb detí na verejných komunikáciách bol čo najbezpečnejší.