Kultúra 2015. 12. 26.

Hustý záver kalendárneho roka 2015

Koniec kalendárneho roka býva v školskom prostredí zaujímavým obdobím tým, že sa uskutočňujú súperenia v odborných, športových  a rôznych iných oblastiach. Vzhľadom na štedré priestory, ktoré má SOŠT-MSZKI na Bratislavskej ceste 10 v Komárne k dispozícii, je v nej možné usporadúvať bez narušenia vyučovania aj niekoľko akcií súčasne. S napätím sme však očakávali, ako sa nám podarí organizačne zladiť „fakt hustý“ program, kedy počet podujatí (19) prevyšoval počet pracovných dní v mesiaci.  

V rámci prevencie sociálno-patologických javov školská koordinátorka k 1. decembru 2015 zorganizovala aktivity v súvislosti s celoslovenskou kampaňou Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, ktorej cieľom je naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí (1. zhotovenie informačnej nástenky, 2. podpora kampane vytvorením a nosením červených stužiek, 3. premietnutie filmu o smrti a nádeji „ANJELI“ – príbeh o pomoci chorým na AIDS v Afrike, 4. zorganizovanie besedy s pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne na tému AIDS/HIV);  1. 12.  sa tiež naši žiaci zapojili do súťaže Expert 2015, ktorá sa konala celoplošne na všetkých základných a stredných školách Slovenska; 1. 12. sa v telocvični školy konalo Okresné kolo v basketbale žiakov;  v dňoch 1. – 2. 12. naša škola usporiadala Majstrovstvá okresu v stolnom tenise družstiev chlapcov a dievčat stredných škôl; 2. 12. boli priestory TV a OV poskytnuté pre uskutočnenie  Krajského kola XVII. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve, ktorého sa zúčastnilo 22 súťažiacich z 11 stredných škôl; 2. 12. sa súčasne konalo aj Obvodné kolo technickej olympiády pre žiakov základných škôl – 34 žiakov v kategórii A – starší žiaci a 14 žiakov v kategórii B – mladší žiaci; 4. 12. bol organizovaný prvý ročník stolnotenisového turnaja „Zober loptu nie drogy“ pre základné školy, zúčastnilo sa ho spolu 52 dievčat a chlapcov základných škôl a detského domova; koho v škole 4. 12. stretol, toho sladkosťami obdaroval Mikuláš; 8. 12. študenti štvrtého ročníka diskutovali o možnostiach ďalšieho štúdia na Univerzite Jánosa Selyeho; 8. 12. odštartoval Medzitriedny turnaj v halovom futbale, ktorý vyvrcholil 22. 12. celkovým víťazstvom triedy I. NM;  9. 12. si svoje vedomosti mohli naši žiaci overiť v tematických okruhoch Dejepisného kvízu; 9. 12. 2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Olympiáda ľudských práv; 10.12. si triedy I. NM, II. CM/KPD, III. A a III. CM prezreli historické pamiatky v Budapešti, ako sú Halászbástya a Mátyás-templom a deň zavŕšili v príjemnom prostredí vianočných trhov; 17. 12. boli v rámci školy vyhodnotené kresby a plagáty vyjadrujúce negatívny postoj žiakov k drogám a k závislostiam ako takým, vytvorené z príležitosti súťaže Nebuď otrok drog, ktorý po tretíkrát  vyhlásila TASR prostredníctvom portálu   www.skolskyservis.sk; 17. 12. sme organizovali aj majstrovstvá okresu v stolnom tenise jednotlivcov – na turnaj sa prihlásilo 12 dievčat a 28 chlapcov; 22. 12. sa za účasti tried I. A a III. A konala beseda o povodí rieky Váh s členmi Občianskeho združenia Maximilián Hell; 22. 12. absolvovali žiaci končiacich ročníkov  interaktívnu  besedu s Jánom Botyánom na tému Ako sa pripraviť na pracovný pohovor; 22. 12. triedni učitelia pripravili pre svoje triedy voľný program s názvom V duchu Vianoc.

IMG_1669

Poslednou aktivitou, ktorá nás mimoriadne potešila v ostatných dňoch, je uskutočnenie zbierky potrieb, napr. prikrývok a potravín, ktoré po dohode s Útulkom DUNAJKA Komárno v mestskej časti Hadovce vyzbierali študenti, aby v tomto predvianočnom čase poskytli pomoc tu umiestneným zvieratám.

IMG_1689

V priebehu posledných dní školského vyučovania a v duchu blížiacich sa Vianoc sa podarilo upriamiť pozornosť na charitatívnu akciu a prostredníctvom nej rozozvučať najvzácnejšie ľudské city, vďaka ktorým sa rysuje nádejná adopcia jedného dočasného obyvateľa uvedeného útulku – bígla Čiriho.

Krásne Vianoce!

(Autor: SZE, Foto: archív školy)

Vyjadrite svoj názor