Mesto 2021. 03. 10.

Jarné upratovanie v Komárne: Harmonogram pre odvoz odpadu

„Oznamujeme našim občanom, že Mestský úrad Komárno v mesiacoch marec a apríl 2021 zabezpečí bezplatný odvoz biologického (zeleného) odpadu a veľkoobjemného odpadu (starý nábytok, koberce, kreslá, skrine, stoličky, postele, matrace …) so zbernými vozidlami. Ďalej zabezpečíme aj odvoz ELEKTROODPADU.

Jarné upratovanie nezahŕňa zber vyseparovaného odpadu (papier, sklo, plasty – kovy – VKM), nebezpečný odpad, batérie a akumulátory, oleje, lieky, farby, pneumatiky, drobný stavebný odpad. Tento typ odpadu NEBUDE odvezený!

Harmonogram odvozov z rodinnej zástavby mesta:

Biologický odpad aj veľkoobjemný odpad je potrebné vyložiť pred rodinný dom (v určený deň odvozu) najneskôr do 8,00 hod., aby bol k nemu bezprostredný prístup, nie však na vozovku, aby odpad neprekážal v plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Listy zo stromov a pokosenú trávu vložiť do 110/120 litrových zaťahovacích plastových vriec a konáre s priemerom max. 5 cm zo stromov a krov zviazať do zväzku max. na dĺžku 1 metra. Zberné vozidlo bude každou ulicou prechádzať iba raz. Žiadame občanov, aby boli nápomocní pri nakladaní odpadu na zberné vozidlo. Zároveň žiadame občanov, aby si vyložený odpad ustrážili pred vykrádačmi (každý je zodpovedný za svoj odpad pred domom). Počas a po jarnom upratovaní je potrebné neodvezený odpad (odpad ktorý nie je zahrnutý do jarného čistenia mesta) odstrániť z verejného priestranstva. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním čistoty a poriadku na verejnom priestranstve budú vykonávať príslušníci Mestskej polície mesta Komárno.     
 

od 15. marca do 19. marca 2021 – Letecké pole a Robotnícka štvrť:
 

15. marca – pondelok:
– Ul. gen. Klapku, Lesná ul., Hríbová ul., Ul. Gy. Berecza,  Selyeho ul. 10
– Prowazekova ul., Ul. Tolstého, Ul. B. Němcovej, Ul. J. Baranyaiho, Bottova ul.,
  Tajovského ul., Slnečné nám., Ľaliová ul.,

16. marca – utorok:
– Ul. 29. augusta, Nová ul., Poľovnícka ul., Ul. holubárov, Šípková ul., Tichá ul., Stredná ul., Topoľová ul.,
– Pokojná ul., Ul. M. Staudta, Ul. I. Kultsára, Listová ul., Muškátová ul., Javorová ul.,
  Krymská ul., Nitrianska ul., Zvolenská ul., Ružová ul., Orgovánová ul., Fialková ul.,
  Šalviová ul.,


 17. marca  – streda:
– Ul. Komáromi Kacza, Úzka ul., Tesárska ul., Požiarnická ul., Kvetná ul., Kováčska ul., Konvalinková ul., Vrbová ul.,
– Ul. slobody, Ul. roľníckej školy, Ul. G. Czuczora, Dolná ul., Nezábudková ul., Čajakova ul., Bažantia ul., Robotnícka ul.,
 

18. marca – štvrtok:
– Okružná cesta, Ul. M. Urbana, Lipová ul., Bočná ul., Bernolákova ul., Apalská ul., Ul. víťazstva,
– Topoľčianska ul., Prievidzská ul., Alapyho ul., Ul. S. Takátsa, Murgašova ul., Ul. J. Tubu, Handlovská ul., Ul. Mateja Bela, Rožná ul., Ul. pri Panoráme,

19. marca – piatok: 
– Baštová ul., Ul. J. Szinnyeiho, Ul. J. Péczeliho, Hrušková ul.,  Zlievarenská ul., Krivá ul.,
  Skalná ul., Rovná ul.,
– Družstevná ul., Priemyselná ul., Orechový rad, Ul. odborárov, Ul. mládeže, Gútsky rad,
  Potočná ul., Plynárenská ul., Ul. mieru č. 36.
  

od 22. marca do 26. marca 2021 – Centrum a mestská časť Nová Stráž
 

22. marca – pondelok:
– Ul. zlatého muža, Rozmarínová ul., Špitálska ul., Rybárska ul.,      Klobučnícka ul., Senný trh, Ul. biskupa Királya, Eötvösova ul., Palatínova ul.,
– Hlavná ul., Krížna ul., Podzáhradná ul., Vnútorná ul.

23. marca – utorok:

– Kapitánova ul., Ul. pohraničná, Župná ul., Jókaiho ul., Valchovnícka ul., Lehárova ul., Svätoondrejská ul., Dunajské nábrežie, Dunajská ul., Pevnostný rad, Elektrárenská cesta,

–  Kostolná ul., Dlhá ul., Dunajský rad

24. marca – streda:
– Nádvorie Európy, Letná ul., Ul. františkánov, Ul. J. Husa, Ul. M.
– Čáka, Ul. K. Thalyho, Zámoryho ul., Gombaiho ul., Majstrovská ul., Csokonaiho ul.,
– Školská ul., Darányiho ul., Ul. Móra Krausza, Ul. K. Harmosa,   Strážna ul., Zámočnícka ul.

25. marca – štvrtok:
 – Vnútorná okružná, Jazerná ul., Beöthyho ul., Nám. sv. Rozálie,
 – Malá Jarková ul., Veľká Jarková ul., Ul. práce,
– Ul. vtáčej záhrady, Obchodná ul., Jarabínková ul., Narcisová ul., Včelárska ul.

26. marca – piatok:
– Zimná ul., Komárňanská ul., Mesačná ul., Slnečná ul., Lúčová ul.,
– Veľký rad, Trstinová ul., Krátka ul.,
– Smrečinová ul., Jázmínová ul., Agátová ul., Levanduľová ul., Slnečnicová ul.,
  Snežienková ul.


od 29. marca do 01. apríla 2021 – ostatné mestské časti

29. marca – pondelok: Malá Iža, Harčáš, Veľký Harčáš,
30. marca – utorok: Ďulov Dvor, Kava, Lándor,
31. marca – streda: Hadovce, Nová Osada,
1. apríl – štvrtok: Čerhát, Pavel, Alžbetin ostrov-veľkoobjemný odpad.

Harmonogram odvozov z bytovej zástavby mesta (sídliskové byty) :

Svoj záujem o službu odvozu veľkoobjemného odpadu zo sídliskových bytov je potrebné nahlásiť na Mestský úrad Komárno telefonicky na tel. čísle 035 2851 362, alebo    e-mailom zp@komarno.sk v dňoch od 15. marca do 19. marca 2021 od 8.00 hod – do 15.00 hod. Nenahlásená požiadavka nebude vybavená a bude považovaná za čiernu skládku.

29. marca do 01. apríla 2021 – všetky sídliská
(sídliská I., II., III., IV., V., VI., VII., sídlisko Bauring, sídlisko Bašty)

ZÁHRADKÁRSKE OBLASTI – harmonogram odvozov – miesta budú strážené Mestskou políciou a kamerou) – VÝLUČNE NA ZELENÝ ODPAD!

od 09. apríla do 11. apríla 2021 – Budú rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery výlučne na zelený odpad:

Alžbetin ostrov (na 4 miestach futbalové ihrisko, zimný štadión, trafostanica, Yacht club),, Mŕtve rameno Váhu (na veľkom parkovisku), Nová Stráž – záhradky, Vadaš (býv. dopr. ihrisko), Harčáš – záhradky, Tehelňa, Ižianska cesta, Bratislavská cesta – záhradky, Selyeho ul. – záhradky, Orechový rad – záhradky, záhradky za Doprastavom

Vyššie uvedený odpad je možné odovzdať celoročne aj na zbernom dvore na Harčášskej ceste. Prevádzková doba zberného dvora v pracovné dni (okrem pondelka) utorok – piatok 09.00-17.00 hod., v sobotu 8.00-12.00 hod.

Žiadame občanov, aby využili túto možnosť a zamedzili tým vzniku a rozšírenia čiernych skládok.

Ďakujeme občanom za spoluprácu!“