Kultúra 2016. 10. 22.

Jeden školský rok Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne – 2015/2016

Gymnázium Hansa Selyeho aj v školskom roku 2015/2016 dôstojne pokračovalo v tradíciách prvého gymnázia založeného v roku 1649. Pri výchove študentov naďalej stavia a dáva do popredia tri dôležité piliere: oddanosť k maďarskej národnosti, tolerancia k inakosti, vzdelávanie na vysokej úrovni. Pestujeme priateľské vzťahy medzi nasledovnými partnerskými školami: Szent István Gimnázium – Budapest a Tamási Áron Gimnázium – Székelyudvarhely. Minulý rok sme oslavovali 10. výročie našej spolupráce.

V tomto školskom roku naša škola mala viac významných udalostí, ktoré obohatili kroniku školy. Z nich vyniká projekt v hodnote 108 tisíc eur, v rámci ktorého bolo vďaka finančnej podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja na školskom dvore vybudované multifunkčné športové ihrisko.

Naša škola dosiahla mimoriadne výsledky aj na vedomostných a športových súťažiach. V celoštátnom kole súťaže Memoriál Márie Zavarskej obsadili naši športovci 3. a 5. miesto, pričom si zmerali sily v štafetových behoch: chlapci 10 x 1000 metrov, dievčatá 5 x 800 metrov. Naše chlapčenské družstvo vo volejbale získalo v krajskom kole 1. miesto, v celoslovenskom kole 4. miesto. Dievčatá na krajských kolách získali vo volejbale 2. miesto, v basketbale 3. miesto. Naši atléti sa v krajských kolách umiestnili celkovo sedemkrát na stupni víťazov.

V oblasti dejepisu tiež vznikli výborné výsledky. Na súťaži Gloria Victis v Budapešti našu školu reprezentovali viaceré družstvá. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 60 tímov, naša škola sa umiestnila na 4. a 5. mieste.

Ani ďalšie humanitné predmety nezaostávajú. Každý rok sa zúčastníme súťaže „Prednes poézie a prózy v maďarskom jazyku Mihálya Tompu“. V celoštátnom kole naši žiaci získali jedno 1. miesto, ku ktorému pribudla aj cena poroty. Podobné výsledky sme získali v súťaži „Pekná maďarská reč“, kde sa v celoštátnom kole naši žiaci umiestnili na 1. a 3. mieste. V celoslovenskom kole súťaže „Dobré slovo“ v dvoch kategóriách sme získali 1. miesto. V pravopisnej súťaži J. Imploma v celoštátnom kole sme sa mohli tešiť z 2. miesta. Pre našich žiakov ani cudzí jazyk nerobí prekážky. Na olympiádach v celoštátnom kole sme z nemeckého jazyka získali 3. miesto, zo španielskeho jazyka 3. a 5. miesto.

V súťažiach z reálnych predmetov už tradične sme dosiahli výborné výsledky. Z matematiky sme v krajskom kole získali štyri 3. miesta, pričom v celoštátnom kole v najvyššej A kategórii našu školu reprezentoval jeden žiak, ktorý získal 13. miesto. V oblasti fyziky sme získali štyri 1. miesta v krajskom kole, resp. jedno 17. miesto v celoštátnom kole. Najväčšie úspechy sme dosiahli v oblasti biológie – náš žiak dosiahol 4. miesto v celoštátnom kole biologickej olympiády a zúčastnil sa Medzinárodnej biologickej olympiády vo Vietname.

Mimoriadne výsledky sme dosiahli aj z informatiky. Na celoslovenskej súťaži iBobor traja žiaci skončili medzi najlepšími riešiteľmi, v celoslovenskom kole súťaže Infoprog sme získali 1. miesto v dvoch kategóriách. V krajskom kole súťaže Zenit sme obsadili jedno 2. a dve 3. miesta.

Okrem žiakov štvorročného gymnázia súťažili aj žiaci osemročného gymnázia, ktorí tiež dosiahli vynikajúce výsledky. Na matematickej olympiáde v okresnom kole získali päť 1.miest, v krajskom kole jedno 1. a 2. miesto. V súťaži Pytagoriáda v okresnom kole získali dve 1. miesta, následne v celoštátnom kole obsadili 1. a 2. miesto. V súťaži Katedra sme v celoslovenskom kole získali dve 1. miesta. Najväčší úspech sme dosiahli na Medzinárodnej matematickej súťaži Ilony Zrínyi, kde náš žiak obsadil 1. miesto.

Okrem spomenutých výsledkov vznikli aj iné vynikajúce umiestnenia v krajských a celoslovenských kolách, ktoré vzhľadom na čas a miesto nie sú spomenuté, ďalej výsledky oficiálnych predmetových a domácich súťaží. Dúfam, že aj v budúcom školskom roku dosiahneme takéto výborné výsledky.

To, čo sme dosiahli, v prvom rade by som chcel poďakovať študentom, ich vyučujúcim a v neposlednom rade rodičom, ktorí z roka na rok k nám zapíšu svoje deti. Kým sme v minulom roku mali 572 študentov, tento školský rok sme mohli začať s 595 študentmi. Podľa mňa je to veľmi dobré znamenie vzhľadom na budúcnosť.

-Imre Andruskó, riaditeľ gymnázia-

ghskn-2015_2016i