Kultúra 2017. 10. 18.

Jeden školský rok v Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne

Gymnázium Hansa Selyeho aj v školskom roku 2016/2017 pokračovalo v tradíciách prvého gymnázia založeného v roku 1649. Pri výchove študentov naďalej stavia a dáva do popredia tri dôležité piliere: oddanosť k maďarskej národnosti, tolerancia k inakosti, vzdelávanie na vysokej úrovni. Pestujeme priateľské vzťahy medzi nasledovnými partnerskými školami: Szent István Gimnázium – Budapest a Tamás Áron Gimnázium – Székelyudvarhely.

V tomto školskom roku naša škola mala viac významných udalostí, ktoré obohatili kroniku školy. Vďaka finančnej podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja bolo na dvore gymnázia vybudované moderné, multifunkčné športové viacúčelové ihrisko na ploche 1600 m2 v celkovej hodnote 108 tisíc eur.  Náš bývalý študent, Gyula Palinay (maturoval v roku 1930) zanechal nadácii 20 tisíc eur. Takýmto spôsobom umožnil, aby sme mohli aj naďalej podporovať našich nadaných žiakov. 25. marca 2017 naša škola získala Cenu maďarského dedičstva, ktorá bola odovzdaná na pôde Maďarskej akadémie vied v Budapešti.

Naši žiaci získali v oblasti vzdelávania a športu vynikajúce výsledky. Volejbalové družstvo nášho gymnázia v krajskom kole získalo 1.miesto. Naši chlapci trénovali a pripravovali sa na turnaj veľmi tvrdo a v celoslovenskom kole sa im podarilo získať 3. miesto. Naše hádzanárky v krajskom kole sa umiestnili na 2. mieste a volejbalistky na 3.mieste. Ale ani žiačky osemročného gymnázia nezaostávajú, nakoľko v okresnom kole v hádzanej získali 1. miesto a v krajskom kole 4. miesto. Máme úspechy aj v stolnom tenise, v krajskom kole naše žiačky sa umiestnili na 3.mieste.

Aj v atletike sme boli úspešní, sedemkrát sme stáli na stupňoch víťazov. Každý rok sa zúčastníme Medzinárodného rekreačného pouličného behu Komárno – Komárom. Tento rok sa behu zúčastnilo 100 našich žiakov, kde získali 2. a 4. miesto.

V oblasti dejepisu tiež vznikli výborné výsledky. Na súťaži Gloria Victis v Budapešti našu školu reprezentovali dve družstvá. Celkovo sa zúčastnilo 60 tímov, naša škola sa umiestnila na 8. a 11.mieste. Zúčastnili sme sa aj celoštátneho kola Mladý digitálny Európan, kde sme sa umiestnili na 1. a na 3.mieste.

Ani humanitné predmety nezaostávajú. V tejto oblasti tiež vieme poukázať na vynikajúce výsledky. Každý rok sa zúčastníme súťaže Prednes poézie a prózy v maďarskom jazyku Mihálya Tompu. Šiestich žiakov sme mohli vidieť na stupňoch víťazov. Podobné výsledky sme získali aj v súťaži Pekná maďarská reč ,kde v krajskom kole sme získali dve 1. miesta a v celoštátnom kole sme sa umiestnili na 1. a 3.mieste.V celoštátnom kole Pravopisnej súťaži Józsefa Imploma sa naši žiaci umiestnili na 1., 3. a 4. mieste. V krajskom kole Poznaj slovenskú reč naši žiaci sa umiestnili v striebornom pásme. Našim žiakom aj cudzí jazyk nerobí prekážky. Na olympiáde z nemeckého jazyka v celoslovenskom kole sme získali 3., 5.miesto a zo španielskeho jazyka 6.miesto, v online súťaži pod názvom Best in Deutsch v medzinárodnom meradle sme získali najlepší výsledok.

V súťažiach z reálnych predmetov už tradične sme získali výborné výsledky. V krajskom kole matematickej olympiády sme získali štyri 1.miesta, v celoštátnom kole našu školu reprezentoval 1 žiak. Žiaci osemročného gymnázia v krajskom kole získali dve 1.miesta, v celoštátnom kole matematickej súťaže Pytagoriády sa im podarilo umiestniť na 1. a 5. mieste. Zúčastnili sme sa aj matematickej súťaže TIT László Kalmár v Budapešti, kde v celoštátnom kole sme sa umiestnili na 2.mieste.

V oblasti fyziky v krajskom kole sme získali tri 1.miesta. Žiaci sa zapojili aj do biologickej olympiády, ich práca priniesla svoje ovocie: krajské kolo 6.miesto, celoslovenské kolo 16.miesto.

Z informatiky sme sa zapojili do nasledovných súťaží: Infoprog, iBobor, Zenit. Kým v krajskom kole informatickej olympiády sme sa umiestnili na 2.mieste, v celoslovenskom kole sme získali 4.miesto.

To, čo sme dosiahli, v prvom rade by som chcel poďakovať študentom, ich vyučujúcim a nie v poslednom rade rodičom, ktorí z roka na rok k nám zapíšu svoje deti.

Imre Andruskó,
riaditeľ gymnázia