Kultúra 2015. 10. 19.

Jeden školský rok v Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne

Gymnázium Hansa Selyeho aj v školskom roku 2014/2015 dôstojne pokračovalo v tradíciách prvého gymnázia založeného v roku 1649. Pri výchove študentov naďalej stavia a dáva do popredia tri dôležité piliere: oddanosť k maďarskej národnosti, tolerancia k inakosti, vzdelávanie na vysokej úrovni. Pestujeme priateľské vzťahy medzi nasledovnými partnerskými školami: Szent István Gimnázium – Budapest a Tamás Áron Gimnázium – Székelyudvarhely. Priateľstvo týchto škôl trvá už od roku 2005. Tieto priateľstvá sú pevnejšie z roka na rok, stretávame sa pri rôznych príležitostiach. Začiatkom mája sme oslávili 10. výročie našej spolupráce.

V tomto školskom roku naša škola mala viac významných udalostí, ktoré obohatili kroniku školy. Pohodlie našich študentov zvyšujú výsledky projektov, ktoré zrealizujeme pomocou Úradu vlády SR a Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Dôležitú úlohu zohráva aj realizácia projektu v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy“ v hodnote 40 tisíc eur. Projekt bol financovaný zo zdrojov Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu SR. Vďaka projektu sme obnovili park pred budovou školy a na jej zadnom dvore. Na voľnej ploche pred budovou gymnázia je vybudovaná zelená plocha s parkovou úpravou. Dažďová záhrada sa vybudovala aj v zadnej časti areálu pri športovom ihrisku. V rámci projektu bola vyhlásená aj umelecká súťaž pre žiakov, naši žiaci pripravili na túto tému 38 prezentácií.

V Nitrianskom kraji naša škola patrí medzi najlepšie stredné školy. Tento školský rok priniesol vynikajúce výsledky. Pri vyhlásení výsledkov v oblasti vedomostných súťaží z 96 stredných škôl naša škola sa umiestnila na 3. mieste. Rovnaké umiestnenie sme získali aj v oblasti športu.

Naši žiaci získali v oblasti vzdelávania a športu vynikajúce výsledky. V bežeckej súťaži Memoriál M. Zavarskej v štafetových behoch na 10×1000 m chlapcov a 5×800 m dievčat získali bronzovú medailu.

V oblasti dejepisu tiež vznikli výborné výsledky. Na súťaži Gloria Victis v Budapešti našu školu reprezentovali 4 družstvá. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 60 tímov, naša škola sa umiestnila na 5. mieste. V dejepisnej súťaži 4 For Europe, ktorá sa konala v meste Székesfehérvár, naše družstvo sa umiestnilo na 1.mieste, neskôr v celoštátnom kole na krásnom 6. mieste.

Ani humanitné predmety nezaostávajú. V tejto oblasti tiež vieme poukázať na vynikajúce výsledky. Každý rok sa zúčastníme súťaže „Prednes poézie a prózy v maďarskom jazyku Mihálya Tompu. V celoštátnom kole naši žiaci získali dve 1.miesta a tri 2.miesta. podobné výsledky sme získali v súťaži „Pekná maďarská reč“, kde v celoštátnom kole naši žiaci sa umiestnili na 1. a 2. mieste. V celoslovenskom kole súťaže „Dobré slovo“ v dvoch kategóriách sme získali 1.miesto. V pravopisnej súťaži J. Imploma v celoštátnom kole sme sa mohli tešiť z 1., 2. a 5. miesta. Pre našich žiakov ani cudzí jazyk nerobí prekážky. Na olympiádach v krajskom kole sme získali dve 1.miesta a jedno 2.miesto, z nemeckého jazyka v celoštátnom kole sa náš žiak umiestnil na 2.mieste.

V súťažiach z reálnych predmetov /matematika, fyzika, informatika, biológia, chémia, geografia/ už tradične sme získali výborné výsledky. Z matematiky v krajskom kole sme získali tri 1.miesta, v celoštátnom kole traja žiaci reprezentovali našu školu. Z fyziky Dávid Bugár získal v celoštátnom kole 2. miesto, zúčastnil sa výberového kola, kde sa umiestnil na 1.mieste a zabezpečil svoju účasť na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde v Indii. V Indii získal krásne 3.miesto a bronzovú medailu. V oblasti informatiky sme dosiahli tiež vynikajúce výsledky: celoslovenské kolo iBobor – dvaja žiaci sa stali absolútnymi víťazmi, celoslovenské kolo Infoprog – 2.miesto.

Okrem žiakov štvorročného gymnázia súťažili aj žiaci osemročného gymnázia, ktorí tiež získali vynikajúce výsledky. Zúčastnili sa nasledovných súťaží: okresné kolo matematickej olympiády, okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, Katedra, Medzinárodná matematická súťaž.

Okrem spomenutých výsledkov vznikli aj iné vynikajúce umiestnenia v krajských a celoslovenských kolách, ktoré vzhľadom na čas a miesto nie sú spomenuté /stolný tenis, futsal, atletika, volejbal, basketbal/, ďalej výsledky oficiálnych predmetových a domácich súťaží /Matematická súťaž I. Zrínyiho, Medzinárodná matematická súťaž, Chemická súťaž J. Irínyiho, Poznaj slovenskú reč, matematická súťaž Klokan atď./. Dúfam, že aj v budúcom školskom roku dosiahneme takéto výborné výsledky.

To, čo sme dosiahli, v prvom rade by som chcel poďakovať študentom, ich vyučujúcim a nie poslednom rade rodičom, ktorí z roka na rok k nám zapíšu svoje deti. Kým sme v minulom roku mali 565 študentov, tento školský rok sme mohli začať s 574 študentmi. Podľa mňa je to veľmi dobré znamenie vzhľadom na budúcnosť.

Imre Andruskó,
riaditeľ gymnázia

Bugár_bronzová-medailaDiplom_OÚNR_3
Diplom_OÚNR_3 sport