Mesto 2019. 10. 10.

Mesto Komárno dostalo špeciálne ocenenie EnviroMesto 2019

Mesto Komárno sa zúčastnilo súťaže Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia EnviroMesto 2019. Pre mestské samosprávy je táto súťaž príležitosťoubilancovať  výsledky svojho úsilia v prospech enviromentu a následne verejne prezentovať svoje úspechy. Súťaž bola vyhlásená na podporu samospráv a zvýšenie povedomia verejnosti.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutočnilo v Žiline  1. októbra 2019 počas konferencie Životné prostredie miest a Environmentálna regionalizácia SR.

Mesto Komárno dostalo Špeciálne ocenenie „Za komplexnú environmentálnu propagačnú aktivitu Kampaň 480“. Ocenenie v Žiline odovzdal štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Boris Susko viceprimátorovi Komárna Tamásovi Vargovi.

Som nesmierne rád, že sa nám podarilo už po niekoľkomesačnej práci zviditeľniť naše mesto na Slovensku na úseku odpadového hospodárstva a v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia a že túto našu prácu ocenilo aj Ministerstvo životného prostredia SR. Sme ešte len na začiatku, ale aj táto cena ukazuje, že sme na dobrej ceste, aby sme zvýšili komfort života obyvateľov Komárna“ – povedal viceprimátor Tamás Varga.

V súťaži hodnotili okrem iného aj úsilie mesta vynaložené na úseku odpadového hospodárstva, recyklácie odpadu, zviditeľnenie mesta a uplatnenie environmentálnej politiky nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale aj v reálnom živote.

Kampaň 480 za svoje priority považuje predovšetkým zvyšovať environmentálne vedomie, pretože považujeme za dôležité integrovať ekologické myslenie a správanie v každodennom živote do povedomia všetkých vekových skupín obyvateľov mesta. V posledných rokoch nízka úroveň ekologického myslenia viedla k rýchlemu nárastu spotreby, čo má za následok prudký nárast komunálneho odpadu. Hlavným cieľom nášho programu je globálne znížiť celkové množstvo komunálneho odpadu, a to zvýšením podielu triedeného odpadu“- uviedla Aranka Szegi, aktivistka neziskovej organizácie KompAkt v Komárne.

Pre Mesto Komárno „Kampaň 480“ vypracoval KompAkt, n. o., v spolupráci so spoločnosťou 22MEDIA.

Aj Mestský úrad sa snaží byť dobrým príkladom, o čom svedčí to, že plastové fľaše, poháre a iné spotrebné predmety boli v posledných mesiacoch úplne nahradené prostriedkami šetrnými k životnému prostrediu. Poháre výdajníkov vody sú kompostovateľné, v zasadacích miestnostiach sa káva a čaj podávajú v keramických šálkach, čím sa znižuje množstvo vytváraného odpadu. Predajcov komárňanských festivalov zaväzuje zmluva, aby používali ekologicky šetrné prostriedky. Bol vypracovaný komplexný projekt formou verejnej súťaže na výstavbu mestskej kompostárne, ktorej hodnota môže dosiahnuť 1,4 milióna eur. Mesto poskytlo mestským školám farebné odpadkové koše a ďalšie nástroje na podporu správneho triedenia odpadu, aby sa ekologické myslenie stalo prirodzenou súčasťou života detí.