Mesto 2015. 04. 02.

Mesto sa snaží chrániť hodnoty

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa poslanci nechali počuť, že pri prácach súvisiacich s odstránením environmentálnej záťaže v oblasti pevnosti bol poškodený majetok mesta. Vedúci odboru rozvoja Ľudovít Gráfel v tejto súvislosti povedal, že práce prebiehajú tak, že najprv bude odstránená znečistená pôda, následne vzniknutá jama bude zasypaná drťou, ktorá vznikne z odstránených pozostatkov budov a potom pôdou. V zmysle zmluvy je firma vykonávajúca práce odstrániť nedostatky a revitalizovanú plochu uviesť do pôvodného stavu. Mesto vyčlenilo jednu pracovníčku s potrebnými skúsenosťami, ktorá denne dohliada na vykonávané práce a jej úlohou je aj monitorovanie škôd, ktoré mesto utrpí počas prác.

Počas prác, ktoré sú vykonávané na „stavbe“ pomocou ťažkých mechanizmov samozrejme môže dôjsť k poškodeniam majetku. Zdokumentované je napríklad zničenie lavičky a smetiaku vedľa budovy mestskej polície, kanalizácie v priestoroch novovznikajúceho trhoviska a novovybudovaného vedenia elektriky, ktoré sa nachádzali v priestoroch odvážanej zeminy.
Potrebné je však pripomenúť aj to, že v rámci tohto projektu v cene viac ako 3 mil. EUR bez akejkoľvek spoluúčasti mesta budú odstránené aj také stavby, alebo pozostatky stavieb, ktoré ak by mesto muselo odstrániť na vlastné náklady by zaťažili rozpočet mesta obrovskou sumou. Preto vykonané práce musíme považovať za prínos pre naše mesto.

Počas prác, ktoré prebiehajú so značnou intenzitou sa určite vyskytnú prípady, na ktoré bude treba brať osobitný zreteľ, jedná sa však o práce, ktoré pevnostnému systému len pridajú na hodnote. Očakávame totiž aj ďalší prílev vonkajších zdrojov v celkovej výške 2,5 mil. EUR, ktoré po ukončení administratívneho procesu prispejú k ďalšiemu významnému oživeniu pevnosti, a to konkrétne výmene strešného systému na budove v pevnosti. Znamenalo by to, že v tomto roku bude do najväčšieho stredoeurópskeho pevnostného systému investovaných viac ako 5 mil. EUR, čo by malo v budúcnosti pritiahnuť ešte viac turistov z okolia ale aj z celého sveta.

-krá-