Mesto 2014. 09. 30.

"Naša vízia sa stala realitou"

Základná škola Rozmarínová ul.1 Komárno je jednou zo 7 pilotných škôl v rámci NSK zapojených do národného projektu ŠIOV „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ so všeobecne zaužívaným skráteným názvom DIELNE.

Vďaka vybaveniu troch odborných učební modernými učebnými pomôckami v hodnote cca 100 000 Eur, ktoré škola z tohto projektu doteraz získala je pre nás začiatok školského roka 2014/2015 výnimočný. Pre riaditeľa je otváranie školského roka s takýmto vybavením chvíľou, keď sa jeho vízie stávajú realitou a pre učiteľov aj ostatných zamestnancov školy je to silný motivačný stimul, ktorý robí ich prácu oveľa zmysluplnejšou. Už pri prvých dodávkach učebných pomôcok z projektu sme zaznamenali neobyčajný záujem žiakov o nové „hračky“ a ich chuť s nimi manipulovať. Nás zamestnancov zase motivovali k tomu, aby sme novým pomôckam vybudovali prostredie, ktoré ich účinok na žiakov ešte znásobí. Od januára a tiež počas prázdnin žila touto činnosťou celá škola a na úprave nových učební sa ochotne spolupodieľali aj rodičia. Škola z vlastných zdrojov s prispením rodičovského združenia dobudovala učebne za ďalších bezmála 5 000 Eur. Zo strany učiteľov, ktorí v nových učebniach začali v septembri vyučovať, dostávame spätnú väzbu o ústupe problémov s disciplínou a zvýšenom záujme o vzdelávanie.

25. septembra sme nové odborné učebne na ROZMARÍNKE slávnostne pokrstili za prítomnosti manažérky projektu Ing. Gabriely Horeckej, primátora mesta MUDr. Antona Mareka aj ďalších koordinátorov projektu a zástupcov zriaďovateľa školy mesta Komárna, členov rady školy a rady rodičovského združenia, riaditeľov materských, základných aj stredných škôl v Komárne a miestnych médií. Krstnými rodičmi sa stali tí najpovolanejší. Rodičia – odborníci v danom odvetví a ich deti -žiaci našej školy. Z vyjadrení všetkých zúčastnených hostí bolo zrejmé, že projekt DIELNE je zmysluplný a mal by sa rozšíriť aj na ďalšie školy.

Som presvedčená, že po období zameranom na vybavovanie škôl IKT technikou, výučbu cudzích jazykov a kontinuálne vzdelávanie učiteľov je práve toto cesta k zmysluplnému využívaniu finančných prostriedkov na vzdelávanie, lebo finančne poddimenzované verejné školy nemajú možnosť zabezpečiť si takéto nákladné učebné pomôcky z vlastného rozpočtu.

Učiť v takto vybavenej odbornej učebni je snom každého nadšeného učiteľa. Nášmu čerstvému absolventovi, začínajúcemu učiteľovi biológie a chémie Mgr. Marekovi Tóthovi, ktorý od júna triedil, skladal, označoval pomôcky a zariaďoval učebne, hoci do práce nastúpil až v septembri,  sa už splnil, ale zaslúžia si ho aj ďalší. Kto vie? Možno sa tým zmiernia aj iné problémy, ktoré školstvo sužujú, ako je nezáujem o učiteľské povolanie, nespokojní učitelia či neuspokojivé výsledky našich žiakov v medzinárodných testovaniach. Dúfam, že učenie prostredníctvom vlastného zážitku s využitím všetkých zmyslov pri manipulácii s novými učebnými pomôckami sa už čoskoro pozitívne odzrkadlí aj na vyučovacích výsledkoch našich žiakov.

Nemôžeme chcieť, aby sa naše deti vrátili z virtuálneho sveta do toho reálneho, keď to, čo vidia na internete je také vzrušujúce, moderné a lákavé a to, s čím sa denne stretávajú v škole je nefunkčné, nudné a zastarané. Projekt DIELNE umožnil našim žiakom aj učiteľom k sebe tieto dva svety priblížiť a účinok je neprehliadnuteľný.

Náš projekt pokračuje a my sa  už teraz tešíme na ďalšie pomôcky, ktoré ešte dostaneme.

Od tohto školského roku rozbiehame na ROZMARÍNKE ďalší projekt, tentoraz náš vlastný pre malých žiakov primárneho vzdelávania, ktorý sme nazvali DIELNIČKY.

Na záver sa chcem poďakovať všetkým učiteľom Rozmarínky za ich ochotu prijímať takéto výzvy, pretože nové odborné učebne sú darom najmä pre žiakov. Pre učiteľa predstavujú predovšetkým množstvo práce pri úprave pedagogickej dokumentácie, študovaní manuálov k pomôckam a náročnej príprave vyučovacích hodín. Naši pedagógovia dávajú denne najavo, že to so vzdelávaním svojich zverencov myslia vážne.

Mgr. Helena Weszelovszká – riaditeľka ZŠ Rozmarínová

Niekoľko postrehov od pedagógov a z krstu nových odborných učební:

UČEBŇA FYZIKY

 • Pomôcky, s ktorými sme doteraz vyučovali patria do zbierky muzeálnych exponátov vhodných na hodiny dejepisu a konečne sme si z nich mohli vytvoriť RETRO VÝSTAVU
 • Žiaci veľmi radi objavujú, preto je účinnosť výkladu podopretá názornými učebnými pomôckami (žiacke súpravy na mechaniku, magnetizmus, elektrinu, optiku a pod.) a experimentovaním, individuálne alebo v malých skupinkách, výrazne vyššia a stimuluje ich zvedavosť

BIOCHEMICKÉ CENTRUM

 • Nové biochemické centrum, zložené z troch samostatných učební biológie, chémie a chemického laboratória je snom každého učiteľa týchto predmetov
 • Na žiakov má vyučovanie v takomto prostredí a s takýmito modernými učebnými pomôckami neobyčajne silný účinok. Veď čo im už lepšie priblíži učivo ako špičkové mikroskopy s možnosťou pripojenia na počítač, kde si môžu svoje preparáty preskúmať alebo dokonca vytlačiť a učiteľovi pomáhajú naučiť ich, na čo sa majú pri pohľade do mikroskopu sústrediť, či 3-D modely ľudských orgánov, vďaka ktorým môžu nazrieť do ucha, oka, alebo poskladať si celý ľudský organizmus, množstvo nástenných tabúľ, kostry živočíchov a modely buniek, ktoré podporujú biologické myslenie
 • Skladaním chemických molekúl vody, fosforu či kuchynskej soli v učebni chémie boli žiaci takí zaujatí, že si ani neuvedomili ako efektívne si zopakovali ich zloženie a rovnako účinné a pritom zábavné sú chemické pokusy v novom chemickom laboratóriu, ktoré môžeme robiť vďaka širokému spektru chemikálií

UČEBŇA TECHNIKY

 • Nová učebňa techniky je asi najväčším prekvapením, pretože v našej škole doteraz úplne absentovala
 • Vybavenie dielne svojou novotou a modernosťou pôsobí na žiakov ako magnet (príklad z krstu učebne: malý chlapec, ktorý krstil učebňu fyziky a spočiatku stál v úzadí, v momente, keď krstní rodičia učebne techniky (otec stolár so synom) začali lupienkovou pílou vyrezávať logo školy, bez ohľadu na celé okolie a všetkých prítomných prišiel k pracovnému stolu, aby mohol túto činnosť pozorovať z bezprostrednej blízkosti. Všetci pozvaní hostia tak boli svedkami toho, ako ho zvuk elektrickej píly neodolateľne priťahoval
 • Technika ako predmet má v základnej škole okrem záujmu o manuálnu prácu poskytnúť žiakom základné schopnosti čítať technické výkresy a osvojiť si možnosti aj postup presného merania počas a po vyhotovení predpísaného výrobku. Zaregistrovali sme, že prevažná väčšina žiakov ešte nedržala v rukách iný merací prístroj, ako pravítko. V novej učebni techniky majú možnosť spoznať a aj používať nielen väčšiu škálu bežných meracích prístrojov (dielenské pravítka, uhlomery a pod.), ale tiež prácu so špeciálnymi nástrojmi (napr. súprava manuálnych aj digitálnych posuvných a mikrometrických meradiel atď.)
 • Na deti mimoriadne zapôsobila možnosť vyskúšať si prácu nielen s ručným náradím, ale aj prácu na doteraz „zakázaných“ elektrických strojoch, na ktoré sa pre ich nebezpečnosť mohli v dielňach svojich rodičov iba ak pozerať. (modelárska brúska, vŕtačky, malé obrábacie stroje, sústruhy na kovy, plast či drevo)
 • Stroje, sady náradia aj spotrebný materiál rozložené viditeľne na policiach majú taký silný motivačný účinok, že by si najradšej hneď všetko vyskúšali
 • V súčasnosti je najväčším problémom vysvetliť žiakom, že k tomu, aby mohli začať experimentovať na rôznych nástrojoch, ktoré pred sebou vidia, sa treba dopracovať postupne

 

Galéria: