Mix 2019. 04. 05.

Nemocnica Komárno vzdeláva študentov farmácie

Vzdelávanie študentov farmácie v Nemocnici Komárno má už dlhú tradíciu v rámci ich pregraduálneho štúdia. V Komárne sa vzdelávajú nielen študenti Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, ale aj študenti z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, dokonca študenti Farmaceutickej fakulty Karlovej Univerzity v Hradci Králové.

Na základe Európskych Vyhlásení  nemocničného lekárenstva, kľúčového dokumentu Európskej asociácie nemocničných lekárnikov, „pregraduálny študijný plán farmaceutov by mal obsahovať aj skúsenosti s praxou v nemocničnej lekárni“.

Vzhľadom k tomu, že pregraduálne štúdium farmácie nie je diferencované, cieľom štúdia má byť absolvent pripravený pre prax rovnako vo verejnej aj v nemocničnej lekárni. Z tohto dôvodu je dôležité, aby každý študent farmácie v rámci svojej prípravy na povolanie zažil aj prostredie nemocničnej lekárne. „Lebo ako sa hovorí – lepšie je raz zažiť, ako stokrát počuť.– PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH. – predsedníčka Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK.“

Momentálne Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK pracuje na prieskume o študentskej praxi z rôzneho uhlu pohľadu. Ako to vnímajú nemocniční lekárnici u nás na Slovensku, v Európe a aký je pohľad študentov absolvujúcich prax v nemocničných lekárňach.

Diana Tárnoková, študentka 5. ročníka: „Sme študentky piateho ročníka Farmaceutickej fakulty UK. Už ako prváčky sme si všimli na nástenke oznam o možnosti praxe v Nemocnici Komárno.  Predstavovali sme si, že farmaceut by mal robiť niečo viac než len pracovať vo verejnej lekárni za tárou, preto sme v piatom ročníku túto možnosť využili. Prax v nemocničnej lekárni prekonala všetky naše očakávania. Za 6 mesiacov sme získali vedomosti a  skúsenosti v rôznych oblastiach. Hlavne sme získali presvedčenie, že farmaceut je všestranne vzdelaný zdravotnícky pracovník, ktorý jedine v prostredí nemocničnej lekárne dokáže zužitkovať všetky znalosti získané počas 5 rokov náročného a obsiahleho štúdia. Najviac nás oslovila práca v laboratóriu. Najzaujímavejšie bolo, ako sme okamžite dokázali vyriešiť akýkoľvek problém s nedostatkom lieku alebo akúkoľvek požiadavku na liečbu. Pripravovali sme nové magistraliter receptúry pre konkrétnych pacientov. Pre pediatrických pacientov sme pripravovali kapsule s optimálnou dávkou liečiva. Naučili sme sa ako vylepšiť postup prípravy rôznych liekových foriem“.

 Barbora Kraslanová, študentka 5. ročníka: „Mali sme možnosť vidieť oddelenie prípravy transfúznych roztokov, oddelenie centrálnej sterilizácie, oddelenie klinickej biochémie, oddelenie klinickej mikrobiológie. Kontrolovali sme uchovávanie liekov na oddeleniach nemocnice. Spolupracovali sme pri optimalizácii farmakoterapie, riešili liekové interakcie. Spoznali sme všetky aspekty práce farmaceuta. Myslíme si, že prax v nemocničnej lekárni by mal zažiť každý študent farmácie aby videl , že jeho prácou nie je „ byť predavačom v bielom plášti“ ako to často vníma verejnosť“.

„Poďakovanie patrí PharmDr. Hajnalke Komjáthy PhD. za poskytnutú možnosť, za všetky získané skúsenosti a nové vedomosti. Ukázala nám  povolanie farmaceuta z iného uhla, je pre nás dobrým pedagógom a veľkým vzorom.“

PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD „Som veľmi rada, že študenti farmácie majú o prax v nemocničnej lekárni našej nemocnice záujem. Snažím sa im zabezpečiť nielen prax na vysokej odbornej úrovni, ale ich nasmerovať na prácu nemocničného lekárnika.  Je veľká škoda, že prax v nemocničnej lekárni pre študentov farmácie nie je  povinná, len odporúčaná v rozsahu 1 mesiac. Podľa môjho názoru, každý budúci farmaceut by mal absolvovať aspoň jeden mesiac aj v prostredí nemocničnej lekárne. Je to prínosom nielen pre študenta, ale aj pre nemocnicu“.