Mesto 2016. 10. 03.

Nové komunitné centrum

Mesto Komárno koncom roka 2015 získalo dotáciu cez Ministerstvo vnútra SR – Kancelária vládneho splnomocnenca pre Rómsku komunitu na vybudovanie Komunitného centra Veľký Harčáš v sume 11800 Eur, pričom celkové náklady projektu sú naplánované na 47 567,49 Eur.

Po úspešnej realizácii  verejného obstarávania, víťazná firma KOREKT spol. s r.o. začala v mesiaci máj 2016 realizáciu stavby – Komunitného centra vo Veľkom Harčáši. V mesiaci september boli dodané mestu Komárno kontajnery, ktoré dávajú domov Komunitnému centru ako komplexu. Hlavnou činnosťou Komunitného centra bude poradenstvo, vzdelávanie obyvateľov vrátane doučovania školopovinných detí, osveta, programy zamerané na sociálne začleňovanie detí a mládeže v rámci včasnej intervencie a osvojovanie si základných spoločenských návykov. Podpora eliminácie sociálno –patologických javov , vykonávanie osvetovej činnosti zameranej  na elimináciu zlých životných návykov komunity, predchádzanie vzniku krízových situácií. Otvorenie Komunitného centra sa plánuje začiatkom roka 2017.

-Mesto Komárno-

komunitne-centrum3 komunitne-centrum1